Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł”

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420,  Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157,  poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Milena Świeboda - przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Toporowicz - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji
  4. Iwona Głowacka – Krakowiak – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Gryfino na rok 2010 zaplanowano w przychodach (załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia b.r.) kredyty bankowe na kwotę 25.650.129 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Obecnie planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 6.000.000 zł, którego splata nastąpi w latach 2011-2025. Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa  w składzie:

  1. Milena Świeboda - przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Toporowicz - sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc - członek komisji
  4. Iwona Głowacka – Krakowiak – członek komisji.