Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-20/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 0152-20/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 czerwca 2010r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152 – 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia  2007r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków (zmienionym zarządzeniami: Nr 0152-21/08 z dnia 2 kwietnia 2008r. i Nr 0152 – 11/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.) w § 1 wprowadza się zmiany:

 1. pkt 5 otrzymuje brzmienie
  „ 5) Sołectwo Czepino – opiekun: Świerczyńska Małgorzata”;
 2. pkt 8 otrzymje brzmienie:
  „8) Sołectwo Drzenin – opiekun: Głuszko Tomasz”;
 3. pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  „10) Sołectwo Krajnik – opiekun: Litwicka Magdalena”;
 4. pkt 11 otrzymuje brzmienie:
  „11) Sołectwo Krzypnica – opiekun: Biernacka Elżbieta”;
 5. pkt 21 otrzymuje brzmienie”
  „ 21) Sołectwo Stare Brynki –opiekun: Zagórska – Hyży Kamila”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne na niektórych stanowiskach urzędniczych spowodowały potrzebę wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów sołectw gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch