Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX sesji w dniu 28 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-3/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX sesji w dniu 28 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały:W sprawie:Wydział/jednostka:
XLIX/526/10przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rokBiuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XLIX/527/10zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartego w uchwale Nr XXV/157/S/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLV/480/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowychBiuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XLIX/528/10uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010Skarbnik Miasta i Gminy
XLIX/529/10uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park MiejskiWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
XLIX/530/10przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 dla Burmistrza Miasta i Gminy GryfinoWydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLIX sesji w dniu 28 stycznia 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.