Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-25/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia 0152 – 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE NR 0152-25/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lipca 2010 r.


w sprawie zmiany zarządzenia 0152-5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 0152 – 16 / 10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące załączniki do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego: Nr 9 Wzór Planu Audytu oraz Nr 10 Wzór Sprawozdania z wykonania Planu Audytu, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0152 – 25/10
z dnia 1lipca 2010 r.

Uzupełnienie treści zarządzenia 0152 – 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego o dodatkowe załączniki tj. Wzór Planu Audytu oraz Wzór Sprawozdania z wykonania Planu Audytu wynika ze zmiany stanu prawnego zaistniałego po wprowadzeniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), a w szczególności uchyleniem, z dniem 8 lutego 2010 r., aktów wykonawczych do niej wydanych m.in. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 66, poz. 406). Powyższe akty wykonawcze zawierały wzory dokumentów: rocznego Planu Audytu oraz Sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
W treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108) wskazano minimalny zakres informacji, które winny znaleźć się w ww. dokumentach.
W celu zapewnienia stosowania jednolitego wzoru dokumentacji audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie proponuje się wprowadzenie wspomnianych załączników do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 1 lipca 2010 r.