Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-50/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na II sesji w dniu 13 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-50/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na II sesji w dniu 13 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 grudnia 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:

II/12/10

uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 13 grudnia 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na II sesji w dniu 13 grudnia 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.