Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2005r. godz. 815.


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Informacja nt. działalności organizacji pozarządowych (PCK, Caritas, Bank Żywnościowy, PKPS),

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.