Protokół nr 32/04

Protokół nr 32/04

PROTOKÓŁ NR 32/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 2.06.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z –ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz,

- Radny Rady Miejskiej w Gryfinie p. Janusz Skrzypiński,

- Komendant Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino p. Roman Rataj,

- asp. szt. Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie p. Leszek Hudziński,

- mł. asp. Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie p. Piotr Janik,

- p. Józef Lewandowski zam. Gryfino ul. Szczecińska 52/1.

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 31/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Omówienie sprawy zakłócania ciszy nocnej w lokalu MAX przy ul. Szczecińskiej 37.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach naszej Komisji. Na dzisiejszym posiedzeniu omówimy sprawę dotyczącą zakłócania ciszy nocnej w lokalu „MAX” przy ul. Szczecińskiej 37. Do naszej Komisji wpłynęła skarga mieszkańców ul. Szczecińskiej 37 w tej sprawie. Z wszystkich osób, którzy podpisali skargę przybył tylko p. Józef Lewandowski. Ubolewam nad tym, że na dzisiejsze posiedzenie Komisji nie przybył Pan Marek Kozaneccki, który był głównym inicjatorem skargi oraz Pani Krystyna Bonikowska – najemca lokalu „MAX”.

W związku z powyższym proszę o wypowiedzenie się w tej sprawie Panów z Policji, którzy na pewno wielokrotnie interweniowali w tym lokalu.

Pan Józef Lewandowski - zakłócanie ciszy nocnej ma miejsce od godz. 2200 do 600 rano w piątki, soboty i ewentualnie w niedzielę. Ciszę nocną zakłócają głośne rozmowy i krzyki. Przez cały czas podjeżdżają pod lokal samochody z piskiem opon., i głośną muzyką. Często dochodzi do bójek, krzyków i awantur. Dlatego też nie dziwię się Państwu Kozanecckim, ponieważ mieszkają na przeciwko tego lokalu. W nocy, kiedy ruch na ulicy jest mały, to hałasy są bardziej słyszalne. Słychać je nawet w moim mieszkaniu, chociaż mam szczelne okna. Przechodząc obok lokalu należy uważać , żeby przez przypadek nie zostać pobitym. Uważam ,że należy sprawę rozsądnie rozwiązać. Osoba która prowadzi lokal, jest niewinna. Na pewno chciałaby aby wszystko było dobrze. Winni są bywalcy lokalu, których zachowanie jest takie, a nie inne. Uważam , że lokal „MAX” nie może tak dalej funkcjonować. Trzeba coś z tym zrobić.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy osoby, które przychodzą do lokalu „MAX” przebywają również na zewnątrz lokalu?

Pan Józef Lewandowski – tak. Osoby, które przebywają w lokalu „MAX” zakłócają ciszę nocną na zewnątrz poprzez głośne rozmowy, krzyki i awantury.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska –czy było by słychać muzykę i głośnie krzyki gdyby działalność lokalu ograniczała się tylko do jego wnętrza.

Pan Józef Lewandowski – nie, wówczas nie przeszkadzało by to pobliskim mieszkańcom. Przy lokalu jest ogródek, w którym wystawione są parasole i ławki. Osoby przebywające na zewnątrz lokalu zachowują się bardzo niekulturalnie.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – bardzo proszę o opinię Policji w tej sprawie.

asp. szt. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Leszek Hudziński -w dniu 21 maja 2004 r. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie na podstawie art. 1 ust. 1,w zw. z art. 18 ust. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowała wniosek do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu „MAX” mieszczącym się przy ul. Szczecińskiej 37 w Gryfinie. W ostatnim okresie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wielokrotnie podejmowali interwencje w powyższym lokalu w związku z zakłócaniem ładu i porządku zarówno wewnątrz budynku jak i bezpośrednio przed nim. Miało to bezpośredni związek ze sprzedażą napojów alkoholowych w tym punkcie. Jednocześnie informujemy, że z właścicielem lokalu „MAX” prowadzono rozmowy profilaktyczne. Pouczany był o konsekwencjach wynikających z zachowania niezgodnego z prawem osób tam przebywających. Do dnia dzisiejszego rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu, a właściciel nie przedsięwziął żadnych kroków zmierzających do poprawy stanu faktycznego. Konsekwencją tego było ukaranie właściciela mandatem karnym oraz skierowaniem do Sądu Rejonowego Wydział VI Grodzki w Gryfinie dwóch wniosków o ukaranie.  

Ww. pismo stanowi załącznik nr 3.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – udzieliła głosu radnemu p. Januszowi Skrzypińskiemu.

Radny Janusz Skrzypiński – czy nakładane były mandaty karne przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wobec osób, które zakłócają ład i porządek zarówno wewnątrz budynku jak i bezpośrednio przed nim?

mł. asp. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Piotr Janik - jeżeli chodzi o osoby, które przebywają na zewnątrz lokalu, to wielokrotnie stosowane były mandaty karne. Nie tylko za głośne zachowywanie się ale także za zanieczyszczanie terenu na zewnątrz lokalu. Właścicielka lokalu „MAX” wielokrotnie była pouczana o konsekwencjach wynikających z zachowania niezgodnego z prawem osób tam przebywających. Do dnia dzisiejszego właściciel nie przedsięwziął żadnych kroków zmierzających do poprawy stanu faktycznego.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy został już wydany wyrok w tej sprawie?

mł. asp. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Piotr Janik -jeszcze nie. Pierwszy wniosek skierowany został w dniu 20. 04.2004 r. , a drugi 19 maja 2004 r. Na dzień dzisiejszy wnioski oczekują na rozpatrzenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz – czy w innych lokalach, które znajdują się na terenie naszego miasta występują podobne problemy?

asp. szt. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Leszek Hudziński - nie, w innych lokalach nie ma takiego problemu. W lokalu „MAX” doszło do tego, że patrole Policyjne, lub patrole mieszane (Policjant ze Strażnikiem Miejskim lub Policjant ze Strażnikiem Granicznym), które mają służbę z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę praktycznie co godzinę sprawdzają ten lokal. Częste kontrole mają na celu zapewnić mieszkańcom ul. Szczecińskiej bezpieczeństwo, spokój, ład i porządek.   

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy zdarzyło się żeby Policja złapała osobę przebywającą w lokalu „MAX”, która była pod wpływem narkotyków lub posiadała przy sobie narkotyki?

asp. szt. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie - nie, ponieważ narkotykami zajmuje się Sekcja Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Policjant może wejść do lokalu jeżeli występuje zakłócenie lub jeżeli wezwany jest przez właściciela lokalu.   

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska p. Leszek Hudziński – w piśmie, które otrzymałam od Pana Marka Kozanecckiego napisane jest, że Pani Krystyna Bonikowska już wcześniej prowadziła działalność gospodarczą w tym budynku tj.: od 1 marca 1999 r. do 31.07.2001 r. Później z prowadzonej działalności zrezygnowała. Teraz ponownie otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności.

Radna Magdalena Chmura – kiedy Pani Krystyna Bonikowska otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności w ww. lokalu?

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – data rozpoczęcia działalności to: 1.12.2002 r. Pan Kozaneccki poinformował mnie o tym, że nie ma zapisanych godzin otwarcia lokalu. Lokal czynny jest do ostatniego klienta.

Radna Magdalena Chmura – czy w ostatnim okresie nie zauważono poprawy sytuacji w tym lokalu. Może właściciel lokalu próbuje w jakiś sposób zmienić złą opinię o lokalu.

mł. asp. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Piotr Janik -chciałbym powiedzieć, że w ostatnim okresie ilość interwencji w lokalu „MAX” bardzo się nasiliła.

Z –ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk – nie bardzo mogę zgodzić się ze wszystkimi wypowiedziami. Czy w Gimnazjum nie ma problemu z narkotykami? STARÓWKA zamknięta, MANHATAN spalony. Większość młodzieży przeniosła się na ul. Szczecińską. Problemem jest to, że młodzież nie ma gdzie pójść. Jestem za tym, aby był spokój. Jak zamkniemy lokal to przyjdzie młodzież z pytaniem, gdzie są lokale dla młodzieży? W ostatnim czasie byłem z Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego p. Janiną Nikitińską w lokalu „MAX”. Podczas wizyty byłem mile zaskoczony. W ww. lokalu jest bardzo czysto, nie czuć dymu papierosowego, gdyż wewnątrz lokalu jest zakaz palenia. Palacze wychodzą palić na zewnątrz i stąd głośne zachowanie przed lokalem. Wewnątrz lokalu jest porządek, ład dyscyplina. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego powinna zdecydować, jakie należy podjąć działania, aby nie było problemu. Może należy zaproponować właścicielce lokalu, by zatrudniła ochroniarzy do pilnowania porządku na zewnątrz.

Radna Magdalena Chmura - czy zatrudnienie ochroniarzy zlikwiduje problem?

Radny Janusz Skrzypiński – w ubiegłej kadencji był podobny problem z lokalem „HUBERTUS”. Komisja Samorządności, Administracji i Przestrzegania Prawa cofnęła koncesję na sprzedaż alkoholu oraz były próby zamknięcia tego lokalu.. Natomiast właściciel lokalu „HUBERTUS” odwołał się od decyzji Urzędu i wygrał sprawę. Problem awantur przy lokalu „MAX” stanowi duży problem dla mieszkańców tej ulicy, dla Policji jak również dla Straży Miejskiej. Uważam, że problem głośno zachowującej się młodzieży występuje na terenie całego miasta. Jest to widoczne po północy, kiedy młodzież wraca z lokali. W ubiegłej kadencji Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie „ograniczenia i kontroli emisji hałasu na terenie Gminy Gryfino”. Natomiast Wojewoda Zachodniopomorski ww. uchwałę unieważnił.

Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk - Pan Józef Lewandowski powiedział, że muzyka, która jest wewnątrz lokalu mieszkańcom ulicy Szczecińskiej nie przeszkadza. Przeszkadza tylko zachowanie osób przebywających na zewnątrz, gdyż jest ono naganne.

Radna Magdalena Chmura – uważam, że Straż Miejska i Policja powinni co pół godziny kontrolować teren przy lokalu „MAX”.

asp. szt. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Leszek Hudziński - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że właściciel lokalu powinien zapewnić ład i porządek w miejscu sprzedaży i w najbliższej okolicy tego lokalu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz – właścicielka lokalu „MAX” wielokrotnie została ukarana, pouczona o jej obowiązkach. Dla nas z punktu formalnego sprawa jest oczywista. Dwa razy wystąpiło zakłócenie ciszy nocnej i dwa razy była interwencja. Zgodnie z naszą uchwałą nie ma żadnych przeszkód, żeby cofnąć koncesję na sprzedaż alkoholu. Może należy ją cofnąć na jakiś okres. Właścicielka lokalu powinna poczuć się do odpowiedzialności, żeby przy lokalu zapewniony był porządek i spokój.

asp. szt. Komendy Powiatowa Policji w Gryfinie p. Leszek Hudziński – to prawda, że w lokalu „MAX” jest porządek, nie czuć dymu papierosowego itd. Jednak przed lokalem jest ogródek, w którym przebywają osoby które przychodzą do lokalu. Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi właściciel lokalu powinien zapewnić porządek również w okolicy swojego lokalu. Jeżeli właścicielka lokalu nie jest w stanie sama zapewnić porządku na zewnątrz lokalu, to powinna wynająć ochronę, która będzie dbała o ład, porządek i bezpieczeństwo.

Radny Antoni Rak - trzeba tylko ubolewać na tym, że właścicielka lokalu „MAX” zlekceważyła sobie dzisiejsze posiedzenie naszej Komisji. Uważam, że Pan Marek Kozaneccki również powinien uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Przysłuchując się wszystkim wypowiedziom uważam, że zbyt długo trwa rozpatrywanie wniosków przez Sąd Rejonowy Wydział VI Grodzki w Gryfinie. Jeśli chodzi o mnie to wnioskowałbym, by właścicielce lokalu „MAX” cofnąć koncesję na sprzedaż alkoholu i ograniczyć godziny otwarcia lokalu do 2300.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie p. Zenon Trzepacz - proponuję, aby lokal „MAX” czynny był do godziny 2200.

Radna Magdalena Chmura – uważam, że należy zobowiązać właścicielkę lokalu „MAX” do tego, by w najbliższym czasie zatrudniła ochronę. Przeciwna jestem ograniczaniu godzin otwarcia ww. lokalu.

W wyniku dyskusji i po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała następujący wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

W związku z licznymi skargami mieszkańców ul. Szczecińskiej i bardzo częstymi interwencjami Policji w Gryfinie Komisja wnioskuje o zobowiązanie najemcy lokalu „MAX” mieszczącego się przy ulicy Szczecińskiej 37 do założenia w ciągu jednego miesiąca ekranu wyciszającego oraz zatrudnienie ochrony, która zapewni porządek, spokój i bezpieczeństwo na zewnątrz lokalu.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 17 czerwca (czwartek) 2004 r. o godz. 830 .

                                                                                 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała                                                          

Referent

  Kinga Rataj