Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2004 r. o godz. 815.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok - DRUK Nr 1/XVII.

2/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 2/XVII.

3/ przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelska Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - DRUK Nr 3/XVII.

4/ zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4/XVII.

5/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - DRUK Nr 5/XVII.

6/ uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - DRUK Nr 6/XVII.

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr l i nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XVII.

8/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XVII.

9/ przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/XVII.

 

III. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.