Protokół nr 14/03

Protokół nr 14/03

PROTOKÓŁ   Nr   14/03

z   posiedzenia   Komisji   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego

odbytego   na   posiedzeniu   w   dniu: 23.06.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonała   Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska.

Stwierdziła   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   6   osób   w   posiedzeniu uczestniczyło   6   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Ponadto   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Sekretarz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Beata   Kryszkowska,

- Prezes   Zarządu   Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego   w   Gryfinie   - p.   Bronisław   Mela,

- Naczelnik   Wydziału Gospodarki   Komunalnej, Mieszkaniowej i   Ochrony   Środowiska p.   Ryszard   Woldański,

- p. Tadeusz   Wasilewski,

 

ppkt.2.

Przewodnicząca   Komisji   radna    Janina   Nikitińska   zaproponowała   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   jednego   dodatkowego   projektu   uchwały   w   sprawie:

-   skargi   p.   Czesławy   Łakomej   i   p.   Zbigniewa   Sawickiego   Właścicieli   P.H.U. „CENTRUM” S.C. DRUK   Nr 15/IX.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca   Komisji   odczytała   PROTOKÓŁ   NR   11/03,   PROTOKÓŁ   NR   12/03 i   PROTOKÓŁ   NR   13/03   z   poprzednich   posiedzeń, które   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   Nr XLVII/600/02   z   dnia 27.06.2002 r. w   sprawie   Planu   Rozwoju   Instytucjonalnego   Gminy   Gryfino.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   3.

Sekretarz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Beata   Kryszkowska   omówiła   członkom   Komisji   powyższy   materiał.

Radny   Marek   Sanecki – czy   przy   realizowaniu   Programu   Rozwoju   Instytucjonalnego w   Gminie   Gryfino,   potrzebni   są   Konsultanci   reprezentujący   Konsorcjum   Canadian   Urban   Instiute   i   Małopolską   Szkołę   Administracji   Publicznej   Akademii   Ekonomicznej   w   Krakowie na   zlecenie   Ministerstwa   Spraw   Wewnętrznych i Administracji   Publicznej   ?

Sekretarz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Beata   Kryszkowska    - uważam, że   tak. Nie   wiem   jak   realizowany   był   I   etap   Programu   Rozwoju Instytucjonalnego. Natomiast   przy   realizacji   II   etapu   wszystkie   prace   wykonujemy   sami. Dotychczas   odbyło   się   w   siedzibie   Urzędu   Miasta   i   Gminy   po   jednym   spotkaniu   z   Konsultantami, koordynującymi   wdrożenia. Zespół   zadaniowy   uczestniczył   dotychczas   w   dwóch   szkoleniach zorganizowanych   w   Starostwie   Powiatowym   w   Gryfinie   przez   Konsorcjum   Canadian   Urban   Instiute   i   Małopolską   Szkołę   Administracji   Publicznej

Akademii   Ekonomicznej   w   Krakowie.

Radny   Marek   Sanecki – czy   za   kursy   i   szkolenia   pracowników   Gmina   Gryfino   ponosi koszty ?

Sekretarz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Beata   Kryszkowska   - kursy   i   szkolenia   pracowników   odbywają   się   w   ramach   tego   programu.

Po   zapoznaniu   się   z   ww.   informacją,   Komisja   przyjęła   materiał   bez   uwag.

 

Ad. III. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   Nr XXIV/350/97   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   późniejszymi   zmianami   w   sprawie   szczegółowych   zasad   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   4.

Radny   Marek   Sanecki – jakiś   czas   temu,   jadąc   rowerem   zauważyłem   duże   ilości   opon   leżących   w   rowach. Wtedy   pojechałem   na   wysypisko   śmieci   żeby   dowiedzieć   się   ile   wynosi   koszt   oddania   zużytych   opon.   Po   udzieleniu   mi   informacji   dowiedziałem   się, że   oddanie   1   opony   na   składowisko   gminne   kosztuje   15   zł. Uważam, że   jest   to   za   drogo. Jako   Radni   Miasta   i   Gminy   Gryfino   powinniśmy   wypracować   program, który   zachęcałby   naszych   mieszkańców   do   wywozu   odpadów   stałych   na   składowisko   gminne.

W   związku   z   powyższym   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek:

  Komisja   wnioskuje   o:

- zwiększenie   ilości   i   rodzaju   pojemników (również   na   baterie)   do   selektywnej   zbiórki   odpadów   komunalnych   na   terenie   Miasta   i   Gminy   Gryfino,

- przygotowanie   gminnej   akcji   informacyjnej   i   promocyjnej   w   zakresie   selektywnego   zbioru   odpadów   komunalnych.

Za   przyjęciem ww.   wniosku   głosowało   6   radnych.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały  

wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   6   radnych.

 

Ad. IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   PEC   Sp. z o.o. w   Gryfinie.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   5.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

 

Ad. V. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

1/ ustalenia   stawki   czynszu   regulowanego   za   wynajem   lokali   mieszkalnych stanowiących   własność   Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego spółka   z o.o. – załącznik   nr 6.

Prezes   Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego   p.   Bronisław   Mela omówił   członkom   Komisji   powyższy   materiał.

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   5   radnych   przy   1   głosie   przeciwnym i   0   głosach   wstrzymujących   się.

2/ ustalenia   stawki   czynszu   za   dzierżawę   gruntu   w   mieście   i   gminie   Gryfino na   cele   nierolne   na   okres   dłuższy   niż   3   lata – załącznik   nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych.

3/ zwolnień   z   podatku   od   nieruchomości   oraz   z   podatku   rolnego   w   roku   2003 - załącznik   nr 8

Komisja   wnioskuje   aby   w § 1   pkt 4   został   wykreślony.

Za   przyjęciem ww.   wniosku   głosowało   5   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych i   1   głosie   wstrzymującym   się.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały  

wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   5   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych i   1   głosie   wstrzymującym   się.

4/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   gruntowej   nie   zabudowanej, położonej   w   obrębie   5 m.   Gryfino - załącznik   nr 9.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

5/ sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej, nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie nr 3   m.   Gryfino – załącznik   nr 10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

6/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej, części   nieruchomości gruntowej, położonej   w   obrębie   4 m.   Gryfino   - załącznik nr 11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

7/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej, części   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie   Krzypnica   - załącznik nr 12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

8/ przeznaczenia   do   sprzedaży   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie Krzypnica   - załącznik nr 13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

9/ nabycia   na   mienie   gminne   nieruchomości   gruntowych, położonych   w   obrębie nr 4   m.   Gryfino – załącznik   nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

10/ zmiany   uchwały   nr VII/93/03   z   dnia   24   kwietnia   2003 r.   w   sprawie przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   gminnej   nieruchomości,

położonej   w   Gryfinie   przy   ul.   Garbarskiej 4   - działka   nr   41/2   -   załącznik   nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

11/ zmiany   uchwały   Nr   XXXIII/258/93   z   dnia   5   stycznia   1993 r.   w   sprawie przeznaczenia   do   sprzedaży   lokali   mieszkalnych   w   domach   stanowiących

własność   komunalną   - załącznik   nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

12/ wniesienia   w   formie   aportu   do   Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa Społecznego   Spółki   z o.o.   prawa   własności   części   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr 5   - załącznik   nr 17.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

13/ powołania   zespołu   do   spraw   przedstawienia   Radzie   Miejskiej   opinii   o   zgłoszonych kandydatach   na   ławników – załącznik   nr 18.

Komisja   nie   omawiała   ww.   projektu   uchwały. (nie   było   DRUKU)

14/ zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r. – załącznik   nr 19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   5   radnych.

15/ zmiany   uchwały   Nr   XLVIII/608/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   12   września 2002 r.   w   sprawie   trybu   i   procedury   aktualizacji   Wieloletnich   Programów Inwestycyjnych   Gminy – załącznik   nr   20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

16/ rozstrzygnięcia   zarzutu   do   projektu   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   na   obszarze   przebiegu   dwutorowej   linii napowietrznej   110 kV   od   Elektrowni   Dolna   Odra   do   Chlebowa   - załącznik   nr 21.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 5   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych   i   1   głosie   wstrzymującym   się.

17/ uchylenia   uchwały   Nr V/72/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino – obejmującej   teren   w   rejonie ulicy   Marii   Konopnickiej (obręb 4 m.   Gryfino)   - załącznik   nr 22.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

18/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   miejscowości   Nowe   Brynki – załącznik   nr 23.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

19/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   miejscowości   Daleszewo – załącznik   nr   24.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

20/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta i   gminy   Gryfino   w   miejscowości   Szczawno – załącznik   nr 25.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

21/ uchwalenia   amiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta i   gminy   Gryfino – rejon   wsi   Wełtyń – załącznik   nr   26.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

W   wyniku   jawnego   głosowania   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało 6   radnych.

22/ zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino - rejon   ulicy   Armii   Krajowej – załącznik   nr 27.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłaszano   uwag.

Za   przyjęciem ww.   projektu   uchwały   głosowało   6   radnych.

23/ uchwalenia   wieloletniego   planu   rozwoju   i   modernizacji   urządzeń   wodociągowych   i   kanalizacyjnych   będących   w   posiadaniu   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych Sp.   z o.o.   w   Gryfinie   - załącznik   nr 28.

Komisja   wnioskuje   aby   ww.   projekt   uchwały   przełożyć   na   sesję   lipcową.

24/ zatwierdzenia   taryf   dla   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę   i   zbiorowego odprowadzania   ścieków   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino – załącznik   nr 29.

Komisja   wnioskuje   aby   ww.   projekt   uchwały   przełożyć   na   sesję   lipcową.

25/ skargi   p.   Czesławy   Łakomej   i   p.   Zbigniewa   Sawickiego   Właścicieli   P.H.U. „CENTRUM” S.C. – załącznik   nr 30.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p.   Jolanta   Staruk   omówiła   członkom   Komisji   powyższy   materiał tj: p.p. Czesława   Łakomai   Zbigniew   Sawicki   Właściciele   P.H.U. „CENTRUM” S.C. twierdzą, że   w   momencie   nabycia   tej   nieruchomości, nie   zostali   poinformowani   przez   Urząd   Miasta   i   Gminy w   Gryfinie, że   budynek   po   masarni   jest   pod   opieką   konserwatora   zabytków. Wobec   powyższego   nie   możliwe   jest   zburzenie   tego   budynku, przeznaczenie   na   inne   cele   lub   całkowitą   sprzedaż.   Po   uzyskaniu   powyższych   informacji   p.p .Czesława   Łakoma   i   Zbigniew   Sawicki   złożyli   pismo   do   Urzędu   Miasta

i   Gminy w   Gryfinie   o   przekształcenie   z   użytkowania   wieczystego   na   własność. Po   jakimś   czasie   właściciele   spółki   zaczęli   zwracać   się z   prośbą   do   władz   Gminy   o   umorzenie   zaległości   za   podatek   od   nieruchomości   oraz   częściowe   umorzenie   rat   za   wykup   lokalu. Prośbę   swą   motywowali   tym ,że   nie   otrzymali   stosownych   informacji w   momencie   nabycia   lokalu   oraz, że   budynek   jest   zabytkiem. Po   przeanalizowaniu   całej   dokumentacji   firmy   „CENTRUM”   S.C. stwierdzam ,że   p.p.   Czesława   Łakoma   i   Zbigniew   Sawicki   od   dość   dawna   zalegają z   odpłatnościami   oraz   nie   płacą   w   terminie   rat   za   wykup   lokalu. Zobowiązania   firmy   „CENTRUM” S.C. wobec   Urzędu   Miasta   i   Gminy   w   Gryfinie   wynoszą:

- należności   z   tytułu   wykupu – 168.500   tys.   +   odsetki   za   zwłokę   - 130.000 tys.,

- podatek   od   nieruchomości: I   rata   2000 r.   do   II   rata   2003 r. – należność   główna 78.500 tys. + odsetki   za   zwłokę – 39.000 tys.

Na   dzień   dzisiejszy   właściciele   firmy   praktycznie   nie   prowadzą   działalności   gospodarczej.

Komisja   nie   zajęła   stanowiska.

 

Ad. VI. Zbieranie   wniosków   i   sugestii   dotyczących   kierunkowych   założeń   polityki budżetowej   gminy, w   tym   dotyczących   podejmowania   nowych   zadań, likwidacji   lub   ograniczenia   zadań   dotychczasowych, wzrostu   wydatków na   określone   cele   itp.   -  na   podstawie: UCHWAŁA  NR  VIII/118/03 RADY   MIEJSKIEJ   W   GRYFINIE   z   dnia   29   maja   2003 r.   w   sprawie procedury   uchwalenia   budżetu.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   poinformowała   członków   Komisji o   składaniu   wniosków   i   sugestii   dotyczących   kierunków   założeń   polityki   budżetowej gminy   na   rok   2004. Ww.   wnioski   należy   składać   do   dnia   30 czerwca   br.

 

Ad. VII. Zapoznanie   się   ze   sprawozdaniami   finansowymi   i   merytorycznymi klubów   i   stowarzyszeń   sportowych   z realizacji   zadań   w   I   kwartale 2003 roku.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   zdecydowała, że   ww.   temat   zostanie   omówiony   na   następnym   posiedzeniu   Komisji   tj.: dnia   7.07.2003 r.

 

Ad. VIII. Omówienie   działalności   Międzyszkolnego   Ośrodka   Sportowego.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   zdecydowała, że   ww.   temat   zostanie   omówiony   na   następnym   posiedzeniu   Komisji   tj.: dnia   7.07.2003 r.

 

Ad. IX. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

 

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   ustaliła    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   7   lipca (poniedziałek) o   godz. 810   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodnicząca   Komisji   stwierdziła,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina   Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj