Protokół nr 5/03

Protokół nr 5/03

PROTOKÓŁ  Nr  5/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu  27.01.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Z- ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk,

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- Inspektor  Referatu  Planowania  Przestrzennego  i  Aktywizacji  Gospodarczej p.  Helena  Bobrowicz.       

 

ppkt.2.

Przewodnicząca  Komisji  radna   Janina  Nikitińska  zaproponowała  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  dwóch  dodatkowych  projektów  uchwał  w  sprawie:

- unieważnienia  uchwały  Nr  XLIX/647/02 – DRUK  NR 17/IV.

- zmiany  Statutu  Gminy  Gryfino – DRUK  NR 18/IV.

 Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

Ad. II. Informacja  Zarządu  Fundacji  na  Rzecz  Budowy  Obiektów Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino  o  bieżącej  sytuacji ekonomiczno – finansowej  Centrum  Wodnego  „LAGUNA”

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie

wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr 3.

Z- ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk – pierwsze  posiedzenie  nowego  trzyosobowego zarządu  Laguny, odbyło  się  20  stycznia  br. W  skład  nowego  zarządu  Laguny  wchodzą: Eugeniusz  Kuduk, Jolanta  Staruk  i  Tadeusz  Zawadzki. Zobowiązania  Fundacji  na  dzień 30.11.2002 r.  wynoszą  łącznie: 25.561.145,24 zł,-   

w  tym:

- zobowiązania  wobec  Prosynchem

   (sprawa  w  sądzie)                                     -  4.586.552,49 zł,-

- kredyty                                                         - 13.201.163,71 zł,-

- pożyczki                                                       -  6. 643.960,17 zł,-

- zobowiązania  wobec  dostawców  

   z  tytułu  dostaw  i  usług                          -  1.938.835,84 zł,-

- zobowiązania  z  tytułu  podatków

   ubezpieczeń  społecznych                         -       45.088,24 zł,-

- pozostałe  zobowiązania                             -     102.897,68 zł,-

- zobowiązania  z  tytułu  wynagrodzeń     -       42.647,11 zł,-.

Na  ostatnim  posiedzeniu  zarządu  prowadzono  wstępne  rozmowy  o  powstaniu na  Lagunie  hali  sportowej. 

Na  dzień  dzisiejszy  przygotowywany  jest  wykaz  firm  Gryfińskich, które  mogłyby umieścić  swoje  reklamy  na  wolnych  ścianach  w  Lagunie. Środki  finansowe  wpływajace  z  tytułu  umieszczenia  reklam  przyczyniły  by  się w  pewnym  stopniu  do  zmniejszenie  zadłużenia  Laguny. W  ostatnich  dniach  podpisaliśmy  umowę  z  PKS-em,  która  mówi, że  podczas  ferii  zimowych  dzieci  ze  Szczecina  będą  nieodpłatnie  dowożone  do  Laguny. Również  w  sobotę  odbyło  się  na  Lagunie   spotkanie  z  inwestorami, na  którym  omawiano  zasady  zagospodarowania  wolnych  pomieszczeń.

Radna  Janina  Nikitińska – czy  prawdą  jest, że  p. Tadeusz  Zawadzki  będzie  zatrudniony na  Lagunie  tylko  na  pół  etatu ? Jeżeli  tak, to  jestem  tym  zaniepokojona.

Z –ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk -  p. Tadeusz  Zawadzki  zatrudniony  jest  w  Fundacji  na  całym  etacie. Z tym, że  pół  pensji  płacić  będzie  Zespół  Elektrowni  Dolna  Odra,  a  drugie  pół  Fundacja  na  Rzecz  Budowy  Obiektów  Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino.

Radny  Jan  Kozłowski -  uważam , że  p. Tadeusz  Zawadzki  jako  nowy  Dyrektor  powinien  przedstawić  naszej  Radzie  jakiś  Biznes  Plan.

Radny  Marek  Sanecki – na  ostatniej  stronie   sprawozdania  zostały  przedstawione zestawienia  frekwencji  i  przychodów  ze  sprzedaży  biletów  za  lata  2000 – 2002. Z  przedstawionego  wykazu  wynika, że  należy  obniżyć  ceny  biletów. Obniżenie  cen   biletów   zwiększy  obroty, a  przez  to  i  zyski. Z –ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk -  na  ostatnim  posiedzeniu  zarządu ww.  propozycja  była  także  omawiana. Dyrektor  zarządu  p.  Tadeusz  Zawadzki  zdecydował, że  ceny  biletów  na  razie  nie  zostaną  obniżone.

Radny  Marek  Sanecki – uważam,  że  przedstawiona  radnym  informacja  o  sytuacji  ekonomiczno – finansowej  fundacji  jest  bardzo  skromna.

Komisja  zapoznała  się  z  informacją

 

Ad. III. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji.

1/ rozpatrzenia  oferty  przystąpienia  do  Zachodniopomorskiego  Regionalnego Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  Sp-ka  z  o.o. -  załącznik nr 4.

Radny  Marek  Sanecki – ile  wynosi  wpisowe  do  ww.  Funduszu ?

Z –ca  Burmistrza  Eugeniusz  Kuduk – 100 000 zł,-.

Radny  Marek  Sanecki – jest  to  bardzo  dużo.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  4  radnych, przy  1  głosie  przeciwnym i  0  głosach wstrzymujących  się.                                                       

2/ powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej  - załącznik nr 5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych. 

3/ wyboru  przedstawicieli  członków  rzeczywistych  do  „Dobrowolnego  Stowarzyszenia Miast  i  Gmin  -  Unia  Miasteczek  Polskich” –  załącznik nr 6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

4/ wyboru przedstawiciela  do  Zachodniopomorskiej  Regionalnej Organizacji  Turystycznej  - załącznik nr 7.

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz – czym  konkretnie  zajmuje  się  Zachodniopomorska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna ? Czy  prowadzi  wykaz  schronisk  młodzieżowych, czy  się  nimi  zajmuje ?

Radny  Antoni  Rak  wykaz  schronisk  młodzieżowych  prowadzi  Kuratorium.

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz – czy  warto  przystąpić  do  tej  organizacji ?

Radny  Antoni  Rak  uważam , że  nasza  gmina  powinna  mieć  swojego reprezentanta  w  organach  Zachodniopomorskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej.

Radny  Marek  Sanecki – chciałbym   wiedzieć  czym  zajmuje  się  ta  organizacja, jakie    koszty  przystąpienia  gminy  do  ww.  organizacji  i  efekty ?

Radny  Antoni  Rak – proszę  aby   wszyscy  członkowie  naszej  komisji  przed  sesją otrzymali  Statut  Zachodniopomorskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5 radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  1  głosie  wstrzymującym  się.

5/ wyboru  delegatów  do  Stowarzyszenia  Gmin  Polskich  Euroregionu  Pomerania  - załącznik nr 8.

Radny  Jan  Kozłowski – kto  ustalał  składy  osób, które  będą  reprezentować naszą  gminę  w  poszczególnych  organizacjach, stowarzyszeniach ?

Radny  Marek  Sanecki – myślę, że  klub  BBS.

Radny  Jan  Kozłowski -  mam  pewne  zastrzeżenia  w  ww.  sprawie.  Uważam,  że propozycje  nie  były  konsultowane  z  wszystkimi  radnymi, tylko  z  pewną  grupą, a  dokładnie  z  jednym  klubem. Dobrze  by  było, aby  w  przyszłości  p.  Burmistrz  konsultował  takie  sprawy  z  pozostałymi  radnymi.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5 radnych, przy  0  głosach  przeciwnych  i  1  głosie  wstrzymującym  się.

6/  zmiany  statutu  Zakładu  Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół  w  Gryfinie  - załącznik nr  9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.   

7/  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego, nieruchomości gruntowej  nie  zabudowanej,  położonej  w  obrębie  Steklinko -  załącznik nr 10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

8/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej, położonej  w  obrębie  Pniewo  -  załącznik nr 11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

9/  ustanowienia  służebności  gruntowej  przejazdu  i  przejścia  w  działkach  gminnych 1/7   i  1/32,  położonych  w  obrębie  Parsówek,  gm. Gryfino  -  załącznik  nr 12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

10/ zamiany  nieruchomości  -  załącznik nr 13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

11/ zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino   rejon  ulic  Rybacka,  Wodna,  Łączna  -  załącznik nr 13.

Inspektor  Referatu  Planowania  Przestrzennego  i  Aktywizacji  Gospodarczej p.  Helena  Bobrowicz – przedmiotem  zmiany  w  planie jest  wprowadzenie  funkcji  mieszkaniowej  i  usługowej  z  uwzględnieniem  wzajemnych  oddziaływań  oraz  zasad  w  zakresie  infrastruktury  technicznej. Ten  plan  umożliwi  inwestowanie  na  nowych  terenach, które  do  dzisiaj  były  terenami  łąk. Powodem  przystąpienia  do  zmiany w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  jest  duże  zainteresowanie  społeczeństwa. Zmiana  polega  na  wyłączeniu  z zakresu  opracowania  planu „terenów  wojskowych”.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

12/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Radziszewo  -  załącznik nr 14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

13/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  w  obrębie  nr  3  miasta  Gryfino  w  rejonie  ul.  Grunwaldzkiej - załącznik nr 15.

Z –ca  Burmistrza  p.  Eugeniusz  Kuduk – przedmiotem  zmiany  w  planie  jest  wprowadzenia  funkcji: usług  komercyjnych, usług  publicznych, zabudowy  mieszkaniowej, innych  terenów  publicznych. Ww.  zmiana  będzie  również  dotyczyć  hotelu  pod  Platanem. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

14/ uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego  miasta i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Dębce  w  obr.  Daleszewo  - załącznik nr 16.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

15/ zmiana  uchwały  Nr  III/47/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 30  grudnia  2002r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino,  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Narodowej Nr  XIII/90/90  z  dnia  26.04.1990 r.,  ogłoszoną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Szczecińskiego  nr  14  z  dnia  2.05.1990 r.  poz. 204  z  późniejszymi  zmianami  - załącznik nr 17.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

16/ udzielenia  poręczenia  spłaty  kredytu  na  budowę  mieszkań  na  wynajem  dla  Banku Gospodarstwa  Krajowego  z  tytułu  zaciągniętego  kredytu  przez  Gryfińskie Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o. w  Gryfinie  - załącznik nr 18.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

17/  unieważnienia  uchwały  Nr  XLIX/647/02  - załącznik nr 19. 

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu uchwały  głosowało  6  radnych.

18/ zmian  Statutu  Gminy  Gryfino – załącznik nr 20.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  6 radnych.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr 21.

 

Ad. IV. Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  w  okresie  ferii  zimowych  w  miejscu  zamieszkania  przez  placówki  oświatowo – wychowawcze, stowarzyszenia  kulturalne  i  sportowe.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  komisji. Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr 22.

Komisja  przyjęła  przedstawiony  materiał  bez  uwag.

 

Ad. V. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień   21  lutego (piątek) o  godz. 1200  2003 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj