Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. godz. 1230

i 17 lipca 2006 r. godz. 1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. Rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego - DRUK Nr 1/LIV.
  2. Rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki–Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/LIV.
  3. Rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/LIV.
  4. Uchylenia uchwały Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 4/LIV.
  5. Uchylenia uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/LIV.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.