Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 25.04.2005 r. godz. 10.00

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2005 - DRUK Nr 4/XXXV.
- uwagi i wnioski.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004 - DRUK Nr 5/XXXV.
- uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ określenia warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych - DRUK Nr 6/XXXV.

2/ likwidacji MDK w Gryfinie - DRUK Nr 7/XXXV.

3/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 8/XXXV.

4/ zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK Nr 9/XXXV.

5/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Marii Konopnickiej 13 – 27 - DRUK Nr 10/XXXV.

6/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 11/XXXV.

7/ zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005 – 2006 i 2007 – 2013 - DRUK Nr 12/XXXV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.