Protokół nr 40/04

Protokół nr 40/04

PROTOKÓŁ NR 40/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 10 listopada 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji jako punktu II. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie. Pozostałe punkty porządku obrad zostaną przesunięte.

Komisja przyjęła zaproponowaną zmianę.

Nowa wersja porządku obrad Komisji stanowi załącznik nr 3.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn odczytał PROTOKÓŁ NR 39/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji oraz zaproponował wprowadzenie do pkt. II zapisu o treści: „Z- ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – poinformowała członków Komisji, iż opublikowanie drugiego przetargu w prasie lokalnej „Echu Gryfina i okolic” kosztowało gminę 500 zł”.

 

Ad. II. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji „Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfni”.

Po zapoznaniu się z ww. opinią Komisja przyjęła ją bez uwag - załącznik nr 4.

 

Ad. III. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r.

  - omówienie spraw zawartych we wnioskach Komisji wypracowanych na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2004 r.

Materiał w w/w sprawie członkowie Komisji otrzymali na piśmie - załączniki nr 5.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Szczegółowy

wykaz remontu UMiG” Komisja wnioskuje o:

1/dokumentację dotyczącą zadania pn. „Remont elewacji budynku” tj.:

- specyfikację zamówienia,

- kosztorys inwestorski,

- druki zamówień publicznych ZP Nr 13, 14, 15, 16 i 17,

- kopię zaświadczenia firmy, która wygrała przetarg – czy jest upoważniona do wykonywania robót, które podlegają konserwacji zabytków,

- kosztorys powykonawczy,

- kosztorysy powykonawcze do Protokołu Konieczności Nr 1 i Nr 2,

- Protokół końcowy odbioru,

- Aneks Nr 1,

- w jakiej wysokości zaplanowane były środki finansowe na ww. zadanie,

- kopię ogłoszeń przetargowych ze wskazaniem sposobu ogłoszeń na zadania: „Remont elewacji” i „Wykonanie instalacji elektrycznej”.

2/ dokumentację dotyczącą zadania pn. „ Remont łazienki na piętrze przy schodach”:

- czy była spisana umowa i kosztorys inwestorski na modernizację łazienki na I piętrze UMiG,

- uzupełnienie rachunków zakupu wyposażenia łazienki na I piętrze UMiG.  

3/ dokumentację dotyczącą zadania pn. „Oprawy oświetleniowe” oraz „Wykonanie instalacji elektrycznej”

- z jakich środków sfinansowano oświetlenie budynku UMiG oraz zakup materiałów,

- wymienienie personalne wszystkich inspektorów nadzoru uczestniczących w zadaniu pn. „Remont elewacji budynku UMiG” oraz „Wykonanie instalacji elektrycznej budynku UMiG” – wynagrodzenie inspektorów ze wskazaniem - kto je wypłacił.

4/ W związku z ogłoszeniem w biuletynie zamówień publicznych zadania pn. „Budowa stadionu na Górnym Tarasie” Komisja wnioskuje o:

– specyfikację dotycz. tego zadania oraz termin i sposób ogłoszenia przetargu.

5/ W związku z przedłożoną informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za 10 miesięcy roku budżetowego 2004 „Remonty w szkołach podstawowych” Komisja wnioskuje o:

- wyjaśnienie rozbieżności w podanych rozliczeniach inwestycji w Szkole Podstawowej w Gardnie – wskazanie personalne wszystkich inspektorów nadzoru i sposobu ich opłacenia z uwzględnieniem inspektora nadzoru zadania pn. „Wykonanie modernizacji w kotłowni”,

- pełne rozliczenie faktur inwestycji dokonanych w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie dot. zadań pn. „Wykonanie adaptacji pomieszczeń na salę komputerową” oraz „ Wykonanie remontu instalacji elektrycznej”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem w/w materiału Komisja Rewizyjna zajmie się na następnym posiedzeniu.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 16 listopada (wtorek) o godz. 1100 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

              

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj