Protokół nr 37/04

Protokół nr 37/04

PROTOKÓŁ NR 37/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 24 września 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major..

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

W dniu posiedzenia dostarczono członkom Komisji dodatkowe projekty uchwał oznaczone jako:

  - DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.

Radny Janusz Skrzypiński - zgłaszam wniosek o nie wprowadzanie do porządku obrad Komisji dodatkowych projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przeprowadził jawne głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 3 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Wobec powyższego Komisja wypracowała wniosek do Rady Miejskiej w Gryfinie o następującej treści:

„Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby materiały sesyjne były dostarczane radnym zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Gryfinie, to znaczy na 10 dni przed sesją.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji projektów uchwał oznaczonych jako:

- DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.

Ww. projekty uchwał należy wprowadzić do porządku obrad następnej sesji.  

Wcześniej radni powinni otrzymać projekty uchwał w ustawowym terminie, a następnie omówić na posiedzeniach Komisji Rady”.

Radny Jan Bielecki – wnioskuję, aby Komisja zajęła stanowisko do projektu uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo oznaczonego jako DRUK Nr 4-7/XXVI.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przeprowadził jawne głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 2 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Komisji stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 36/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVI.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Radny Józef Gutkowski – na jakim etapie są prace dotyczące budowy rurociągu tłocznego z miejscowości Drzenin do miejscowości Gardno?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – za miesiąc br. powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę rurociągu tłocznego. Bardzo długo trzeba czekać na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Realizacja tego zadania nie polega tylko na budowie kolektora tłocznego do w/w miejscowości. W skład zadania wchodzi również opracowanie dotyczące zagospodarowania terenów przylegających bezpośrednio do kolektora, a nie posiadających jeszcze kanalizacji. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wybrany zostanie wykonawca, z którym podpiszemy umowę na realizację tego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku przyszłym.

Radny Józef Gutkowski – czy w budżecie Gminy zabezpieczone są środki finansowe na realizację tego zadania?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano dochody w wysokości 5 mln zł. Zabezpieczono więc środki finansowe na rozpoczęcie zadania. Z tego co wiem, najprawdopodobniej na kolejnej sesji Rady Miejskiej zostanie przedłożony radnym projekt uchwały o zmianie planu, ponieważ okazało się, że zaplanowane wcześniej dochody nie zostaną osiągnięte. W związku z tym będą przesunięcia oraz tzw. „cięcia”. Oznacza to, że z planu zostaną wykreślone zadania, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Martwię się, czy możliwa będzie realizacja dużych zadań, czy nie wygasną zawarte umowy? Prawdopodobnie dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 2,3 mln zł, a umowy na realizację zadań inwestycyjnych są na kwotę 3 mln zł.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – przecież mamy jeszcze środki finansowy ze sprzedaży PEC-u oraz sklepów.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – środki finansowe, o których mówi radny ujęte są w budżecie gminy, a ja mówię o środkach finansowych z GFOŚ i GW, które w większości pochodzą z podatków płaconych przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Dolna Odra płaci coraz mniejsze podatki, ponieważ coraz więcej środków finansowych przeznacza na Ochronę Środowiska.

Radny Jan Bielecki – Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie ma coraz mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zakład nie pracuje na pełnych obrotach. Dwa bloki są zakonserwowane, a z sześciu pozostałych pracują tylko cztery i to w 50% . Dlaczego w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały, przy zadaniu „modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy” nie ujęto miejscowości Drzenin.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek - Drzenin ujęty jest w programie pod pozycją 10, symbol KV.

Radny Józef Gutkowski – z wypowiedzi Pani wynika, że, w tym roku będzie pozwolenie na budowę, zostanie ogłoszony przetarg w biuletynie oraz nastąpi wybór oferenta. Zostanie też spisana umowa, a na wiosnę przyszłego roku rozpoczną się prace.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – tak.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy zadłużenie budżetu grozi tym, że nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania pn. „remont dojazdu do sklepu NETTO od ulicy Zygmunta Krasińskiego”?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – nie ma takiego zagrożenia. Przy realizacji tego zadania należy wykonać odwodnienie terenu. Przykładem jest ulica Wierzbowa w Gryfinie. Zadanie chcemy wykonać jeszcze w tym roku.

Radny Janusz Skrzypiński – kiedy będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa gazociągu Pniewo – Żórawki?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – w dniu wczorajszym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat spotkał się z Dyrektorem Gazowni w Szczecinie p. Andrzejem Szuroburą. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. okazało się, że nie wolno gminie przekazywać wybudowanych sieci gazociągowych monopolistom. Dotyczy to Gazowni, ENEI i Telekomunikacji. Nie może być takiej sytuacji, że gmina buduje gazociąg, a potem przekazuje go nieodpłatnie monopolistom. Wobec powyższego uzgodniono wstępnie, że gazociąg Pniewo – Żórawki za własne środki finansowe wybuduje Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Gmina wystąpiła o dwa pozwolenia na budowę. W najbliższych dniach otrzymamy pozwolenie od Wojewody Zachodniopomorskiego i ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Pozwolenie zostanie scedowane na Zakład Gazowniczy. Zakład Gazowniczy wstępnie ustalił, że średni koszt przyłącza będzie wynosił 1.000 zł. Mieszkańcy poniosą koszty podłączenia przyłączy. Ww. zadanie zostanie wprowadzone do budżetu Zakładu Gazowniczego na 2005 rok. Prawdopodobnie z mieszkańcami zrzeszonymi w Społecznym Komitecie Budowy Gazociągu zostaną zawarte przez Gminę umowy na okres dwóch lat. Zgodnie z umową Gmina pokryje koszty podłączenia gazu za tych mieszkańców, których nie będzie na to stać. Spłatę należności rozłoży im na dwa lata.

Radny Janusz Skrzypiński – czy to prawda, że Zakład Gazowniczy w Szczecinie będzie realizował to zadanie w roku przyszłym?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – tak.

Radny Janusz Skrzypiński – gmina zabezpieczyła w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 1 mln. zł na realizację tego zadania. Realizacja zadania trwa już dwa lata. W maju br. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przepisy w tej sprawie obowiązywały już wcześniej. Jest już koniec września. Dowiadujemy się, że przesunięto realizacje zadania, ponieważ zmieniły się przepisy i nikt o tym nie wiedział.  

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – gdyby nawet p. Burmistrz wspólnie z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego ustalili, że zadanie będzie realizowane w tym roku, to nie doszłoby ono do skutku, gdyż nie zezwalają na to przepisy. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Rewizyjna nie widzi celowości inwestowania w budowę Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży. Komisja uważa, że w pierwszej kolejności należy stworzyć wizję turystyki i sposobów wykorzystania walorów turystycznych Gminy Gryfino w oparciu o istniejącą bazę. W dalszej kolejności należy podjąć decyzję o sposobie wykorzystania posiadanych zasobów w sferze turystyki, sportu i rekreacji. Budowanie międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży jest rozpoczęciem realizacji inwestycji od końca. Komisja Rewizyjna widzi konieczność podjęcia działań związanych z rozwojem agroturystyki. Do tego celu należy wykorzystać obiekty sportowe, Centrum Wodne „Laguna” oraz bazę kulturalną. Po sformułowaniu określonych wniosków należy przyjąć program wspierania rozwoju turystycznego i kulturalnego. W Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino jest Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, które powinno zainicjować działania w tym zakresie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyrażają pogląd, że Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Gryfino winien być sporządzony w oparciu o uzyskaną opinię np. od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., GRYFSKAND –u oraz innych podmiotów gospodarczych i handlowych działających na terenie gminy. Przedstawiony Wieloletni Program Inwestycyjny jest zbyt schematyczny, nosi cechy powielania i nie zawiera elementów proinwestycyjnych, przyciągających na teren gminy inwestorów, którzy utworzyliby nowe miejsca pracy. Przedstawiony program winien być skorelowany z możliwościami budżetowymi Gminy w perspektywie wieloletniej.

2/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” - DRUK Nr 2/XXVI.

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 4.

3/ przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” - DRUK Nr 3/XXVI.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.  

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino p. Beata Kryszkowska szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Radny Janusz Skrzypiński proszę o przedstawienie członkom Komisji wykazu stowarzyszeń, do których należy Gmina Gryfino.

Wykaz ww. stowarzyszeń stanowi załącznik nr 6.  

Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji. Komisja przypomina, że Gmina Gryfino jest członkiem czterech innych stowarzyszeń, tj.:

1. Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich,

2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

3. Związku Gmin Dolnej Odry,

4. Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.

W ocenie Komisji mnożenie stowarzyszeń, w których gmina funkcjonuje w minimalnym zakresie, nie znajduje uzasadnienia.

Przykładem tego jest Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Związek Gmin Dolnej Odry.  

4/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 7.  

5/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 4-1/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 8.  

6/ zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4-2/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 9.  

7/ uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 4-3/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 10.  

8/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 11.  

9/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4-5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 12.  

10/ zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 13.        

11/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 6/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 14.  

12/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie” - DRUK Nr 7/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 15.  

13/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 16.  

14/ powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania - DRUK Nr 9/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 17.          

15/ zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - DRUK Nr 10/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały - załącznik nr 18.     

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 19.  

        

III. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie tzw. „biały domek”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem w/w materiału Komisja Rewizyjna zajmie się na następnym posiedzeniu.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

1/ odpowiedź p. Romana Grzywacza „BROKERS” na pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 13.09.2004 r.- załącznik nr 20.

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja Rewizyjna zajmie się tym tematem podczas kolejnych posiedzeń Komisji.  

2/ pismo od p. Ireny Bis - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 , ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.  

Pismo jest z dnia 21 września 2004 r. - załączniki nr 21.

Komisja zapoznała się z pismem.

3/ wniosek do Komisji Rewizyjnej zgłoszony na sesji w dniu 9 września 2004 r. przez radną Magdalenę Chmurę – Nycz.

Ww. wniosek stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem w/w materiału Komisja Rewizyjna zajmie się na następnym posiedzeniu.

4/ operat szacunkowy wyceny nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej 7 na działce oznaczonej nr ew. 141 obrębu 3 Gryfino.

Ww. operat szacunkowy stanowi załącznik nr 23.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - omówieniem w/w materiału Komisja Rewizyjna zajmie się na następnym posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 października (piątek) o godz. 830 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

              

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

    Referent

  Kinga Rataj