Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  24 września  2004 r.  o  godz.  800.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/ przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

1/ aktualizacji  Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino  - DRUK  Nr  1/XXVI.

2/ przyjęcia  „Programu Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy  Gryfino” oraz  „Plan  Gospodarki  Odpadami  Miasta  i  Gminy  Gryfino”  - DRUK  Nr 2/XXVI.

3/ przystąpienia  Gminy  Gryfino  do  „Samorządowego  Stowarzyszenia  Współpracy Regionalnej”  -  DRUK  Nr  3/XXVI.

4/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  wykupu  od  właścicieli,  części  nieruchomości gruntowych,  położonych  w  obrębie  Pniewo  -  DRUK  Nr  4/XXVI,

5/ oddania  w  użytkowanie  wieczyste  w  drodze  bezprzetargowej  części  gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie  w  obrębie nr  3  -  DRUK  Nr  4-1/XXVI,

6/ zamiany  nieruchomości  -  DRUK  Nr  4-2/XXVI,

7/ uchylenia  uchwały  Nr  XXIV/330/04  z  dnia  29  lipca  2004 r.  -  DRUK  Nr  4-3/XXVI,

8/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie 4  m. Gryfino  -  DRUK  Nr  4-4/XXVI,

9/ zmiany  uchwały  Nr  XLII/333/93  z  dnia  29  grudnia  1993 r.  w  sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi  i  gospodarczymi, stanowiących  własność  komunalną  -  DRUK  Nr  4-5/XXVI.

10/ zgłoszenia  kandydata  do  składu  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  w  Gryfinie  - DRUK  Nr  5/XXVI.

11/ zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  miejscowego zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino,  terenów  w  obrębach: Wełtyń  II,  nr  4 miasta  Gryfino,  Żórawie,  Żórawki,  Pniewo,  na  trasie  projektowanego, nowego  przebiegu  drogi  krajowej  nr  31  -  DRUK  Nr  6/XXVI.

12/ zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  miejscowego zagospodarowania  przestrzennego  -  „Teren  składowiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie”  -  DRUK  Nr  7/XXVI.

13/ ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  publicznych  prowadzonych  przez  Miasto i  Gminę  Gryfino  -  DRUK  Nr  8/XXVI.

14/ powołania  Rady  Sportu  oraz  określenie  zasad,  trybu  i  zakresu   jej  działania - DRUK  Nr  9/XXVI.

15/ zmiany  uchwały  Nr  XVI/238/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 30 grudnia 2003 r. w  sprawie  przyjęcia  strategii  integracji  i  polityki  społecznej  w  części  dotyczącej  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na rok  2004” - DRUK  Nr  10/XXVI.

        

III. Omówienie  sprawy  związanej  ze  sprzedażą  nieruchomości  przy  ul. Grunwaldzkiej 7 w  Gryfinie  tzw. „biały  domek”. 

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.