Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

 w dniu 20 lutego 2004 r. o godz. 1300.I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ Nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII.

2/ Przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XVIII.

3/ Odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 4/XVIII.

4/ Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie- DRUK Nr 5/XVIII.

5/ Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 6/XVIII

6/ Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 7/XVIII.

7/ Powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej funkcjonowania - DRUK Nr 8/XVIII.

8/ Zmiany budżetu gminy na 2004 r  - DRUK Nr 9/XVIII.

9/ Skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu    Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem   nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVT/230/03 Rady   Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. - DRUK Nr 10/XVIII.

10/ Zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 11/XVIII.

11/ Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - DRUK Nr 12/XVIII

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.