Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD 

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r. o godz. 1000 .  

 

I. Sprawy regulaminowe:

l /otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę l m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy nit 3 lata - DRUK Nr 1/XV.

2/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 2/XV.

3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną - DRUK Nr 3/XV.

4/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo - DRUK Nr 3-l/XV.

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo - DRUK Nr 3-2/XV.

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 4/XV.

7/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino - DRUK Nr 5/XV.

8/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 6/XV.

9/ przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - DRUK Nr 7/XV.

10/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XV.

11/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 9/XV.

12/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/XV.

13/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - DRUK Nr 11/XV.

14/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - DRUK Nr 12/XV.

15/ zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - DRUK Nr 13/XV.

16/ określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - DRUK Nr 14/XV.

17/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 15/XV.

18/ poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - DRUK Nr 16/XV.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.