Protokół nr 13/03

Protokół nr 13/03

PROTOKÓŁ  Nr  13/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  7.07.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wziął:

- Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryk  Piłat.

 

ppkt 2.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji  jedną  nową  wersję  projektu  uchwały  w  sprawie:

- uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych

Sp.  z o.o.  w  Gryfinie – DRUK  Nr 1/X.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  12/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/ uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych Sp. z o.o.  w  Gryfinie – załącznik  nr 3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  3  radnych.

2/ zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego odprowadzania  ścieków  na terenie  miasta  i  gminy  Gryfino – załącznik  nr  4.

Komisja  otrzymała  informację  od  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  p.  Henryka  Piłata, że  Protokół  zawierający  ocenę  i  kalkulację  proponowanych  stawek  pod  względem 

prawidłowości  wyliczenia, zostanie  przedłożony  radnym  przed  sesją.

Wobec  powyższego  Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  projektu  uchwały.

Za  przyjęciem  wyżej  wymienionego  wniosku  głosowało  3  radnych

3/ zmiany  uchwały  nr  XXXII/392/01  z  dnia  31  maja  2001 roku  w  sprawie scalenia  i  podziału  nieruchomości, położonych  w  obrębie  nr 4  m.  Gryfino – rejon  ulicy  Reymonta, przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne – załącznik  nr 5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  3  radnych.

4/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, części  nieruchomości gruntowej, położonej  w  obrębie  4  m.  Gryfino – załącznik  nr 6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 3  radnych. 

5/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino – załącznik  nr 7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem   ww.  projektu  uchwały  głosowało  4  radnych.

6/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  działek  nr  8  i  11  w  obrębie  Parsówek  oraz  zmiany  uchwały Nr  III/47/02  Rady  Miejskiej  z  dnia  30  grudnia  2002 r.  w  sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego miasta  i  gminy  Gryfino  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Narodowej nr  XIII/90/90  z  dnia  26.04.1990 r.  ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Szczecińskiego  Nr 14  z  dnia  02.05.1990 r.  poz. 204  wraz z  późniejszymi  zmianami, wraz  ze  zmianami – załącznik  nr 8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 4  radnych. 

7/ zmian  w  planie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2003  - załącznik  nr 9.

Komisja  przyjęła  projekt  uchwały  do  wiadomości.

8/ darowizny  dla  Fundacji  na  rzecz  Budowy  Obiektów  sportowych  w  Mieście   i  Gminie  Gryfino – załącznik  nr 10.

Komisja  przyjęła  projekt  uchwały  do  wiadomości.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr  11.

 

Ad. III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji informację  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryka  Piłata  dotyczącą nie zakończenia  zadania  inwestycyjnego  pn. „Rekultywacja  wysypiska  odpadów komunalnych  w  Gryfinie”.

Ww.  informacja  stanowi  załącznik nr  12.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino:

I.

Komisja  Rewizyjna   wnioskuje  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino p.  Henryka  Piłata  o  udzielenie  informacji  nt.:

-  z  jakich  względów  przesuwa  się  ostateczny  termin  zakończenia  inwestycji pn.: „Rekultywacja  nieczynnego  wysypiska  odpadów  komunalnych w  Gryfinie”  oraz  podania  przyczyn  przedłużenia  jej  trwania, pierwotnie zakreślonego  na  10  tygodni ?.

II

Komisja  Rewizyjna  oczekuje  od  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino p.  Henryka  Piłata  przedstawienia  sytuacji  na  Centrum  Wodnym  Laguna  w  Gryfinie  przede  wszystkim  w  zakresie  informacji:

- jak  często  odbywają  się  posiedzenia  Rady  Nadzorczej, czy  spotkania  te  odbywają  się raz  w  miesiącu, czy  rzadziej ?

Za  przyjęciem  wyżej  wymienionych  wniosków  glosowało  4  radnych.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  28  lipca (poniedziałek ) o  godz. 1500  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj