Protokół nr 11/03

Protokół nr 11/03

PROTOKÓŁ  Nr  11/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  16.06.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Na  polecenie  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  p.  Mieczysława  Sawaryna  posiedzenie  Komisji  zostało  zwołane  telefonicznie.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- Audytor  Wewnętrzny  p.  Jadwiga  Szulc.

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  10/03  z  poprzedniego posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Przygotowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  skargi.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji skargę  p.p.  Czesławy  Łakomej  i  Zbigniewa  Sawickiego   Właścicieli  P.H.U.

„CENTRUM” S.C. na  opieszałą  działalność  organu  polegająca  na  celowym  przetrzymywaniu  dokumentów  i  nie  kierowaniu  ich  do  adresata.

Ww.  skarga  stanowi  załącznik  nr 3.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – proszę  o  omówienie członkom  Komisji  powyższej  skargi. 

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk – p.p. Czesława  Łakoma i  Zbigniew  Sawicki  Właściciele  P.H.U. „CENTRUM” S.C. twierdzą, że  w  momencie  nabycia  tej  nieruchomości, nie  zostali  poinformowani  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy w  Gryfinie, że  budynek  po  masarni  jest  pod  opieką  konserwatora  zabytków.

Wobec  powyższego  nie  możliwe  jest  zburzenie  tego  budynku, przeznaczenie  na inne  cele  lub  całkowitą  sprzedaż.  Po  uzyskaniu  powyższych  informacji  p.p.

Czesława  Łakoma  i  Zbigniew  Sawicki  złożyli  pismo  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy w  Gryfinie  o  przekształcenie  z  użytkowania  wieczystego  na  własność. Po  jakimś  czasie  właściciele  spółki  zaczęli  zwracać  się z  prośbą  do  władz  Gminy  o  umorzenie  zaległości  za  podatek  od  nieruchomości  oraz  częściowe  umorzenie  rat  za  wykup  lokalu. Prośbę  swą  motywowali  tym ,że  nie  otrzymali  stosownych  informacji  w  momencie  nabycia  lokalu  oraz, że  budynek  jest  zabytkiem. Po  przeanalizowaniu  całej  dokumentacji  firmy  „CENTRUM”  S.C. stwierdzam ,że  p.p.  Czesława  Łakoma  i  Zbigniew  Sawicki  od  dość  dawna  zalegają z  odpłatnościami  oraz  nie  płacą  w  terminie  rat  za  wykup  lokalu.

Zobowiązania  firmy  „CENTRUM” S.C. wobec  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Gryfinie wynoszą:

- należności  z  tytułu  wykupu – 168.500  tys.  +  odsetki  za  zwłokę  - 130.000 tys.,

- podatek  od  nieruchomości: I  rata  2000 r.  do  II  rata  2003 r. – należność  główna 78.500 tys. + odsetki  za  zwłokę – 39.000 tys.

Na  dzień  dzisiejszy  właściciele  firmy  praktycznie  nie  prowadzą  działalności gospodarczej.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – przedmiotem  omawianej  skargi  nie    wszystkie  zobowiązania  wobec  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Gryfinie.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk – odwołanie  do  Samorządowego Kolegium  Odwoławczego  w  Szczecinie  zostało  o  kilka  dni  za  późno  wysłane.

Proszę  członków  Komisji  Rewizyjnej  aby  przy  rozpatrywaniu  powyższej  skargi zwrócono  uwagę  na  duże  zobowiązania  firmy  wobec  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Gryfinie.     

Po  zbadaniu  sprawy  Komisja  Rewizyjna  uznaje, że  skarga   p. p.  Czesławy  Łakomej i  Zbigniewa  Sawickiego   Właścicieli  P.H.U. „CENTRUM” S.C.  na  opieszałą działalność  organu  polegająca  na  przetrzymywaniu  dokumentów  i  nie  kierowaniu  ich  do  adresata – jest  zasadna.

Wobec  powyższego  Komisja  postanowiła  przygotować  projekt  uchwały na  Radę  Miejską.

Ww.  projekt  uchwały  stanowi  załącznik nr 4.

                                              

Ad. III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Audytor  Wewnętrzny  p.  Jadwiga  Szulc  poinformowała  członków  Komisji  Rewizyjnej o  tym ,że  protokół  z  przeprowadzonej  kontroli, która  dotyczy   inwestycji  pn.:

„Rekultywacja  nieczynnego  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie  przy  drodze do  Wełtynia”  zostanie  przedstawiony  dopiero  po  zakończeniu  powyższej  inwestycji.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  24  czerwca (wtorek) o  godz. 1300  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

Kinga  Rataj