Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 25 marca (wtorek) 2003 r. 2odz. 800.

                                            

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,                                                  
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Prezentacja pracy dyplomowej absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Szczecińskiej  p.  Radosława Jacha pt. „Zabudowa Bulwaru Nadodrzańskiego".

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 227/4,  położonej w Gryfinie w obrębie 4 - DRUK Nr 2/VI.

2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr  161  oraz części działek Nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 3/VI.

3/ zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfmie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.04.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami:  Nr IV/65/03  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r.  i Nr V/85/03  Rady Miejskiej w Gryfmie z dnia 27 lutego 2003  r. - DRUK Nr 4/VI.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul.  Kołłątaja -  DRUK Nr 5/VI.

5/ zmiany budżetu gminy na 2003  rok - DRUK Nr 6/VI.

6/ przystąpienia Gminy Gryfino do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o.  -  DRUK Nr 7/VI

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.