Protokół nr 3/02

Protokół nr 3/02

PROTOKÓŁ   Nr 3/02

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego   w   dniu   23.12.2002 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny    Czesław   Kapusta.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyło   4   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięła:

- Z –ca   Naczelnika, Kierownik   Referatu   Inwestycji   p.   Ewa   Kubiak.

 

ppkt. 2.

Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny    Czesław   Kapusta   zaproponował   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   trzech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- ustalenia   maksymalnych   miesięcznych   stawek   czynszu   najmu   za   lokale   użytkowe stanowiące   własność   Gminy, wynajmowane   na   okres   dłuższy   niż   3   lata - DRUK nr 9/III,

- zatwierdzenia   zestawienia   przychodów   i   wydatków   z   Gminnego   Funduszu Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003 r. – DRUK   Nr 10/III,

- przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino, zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   NarodowejNr   XIII/90/90   z dnia   26.04.1990 r., ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   2.05.1990 r.   poz. 204   wraz z   późniejszymi. zmianami - DRUK   Nr 11/III.

 

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny   Czesław   Kapusta   odczytał PROTOKÓŁ   NR   1/02   i   PROTOKÓŁ   NR 2/02   z   poprzedniego   posiedzenia   komisji, które   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II.   Wypracowanie   stanowiska, opinii   i wniosków   do    projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ projektu   budżetu   gminy   na   rok   2003 -    załącznik nr 3.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.                                                    

Po   szczegółowym   zapoznaniu   się   z   projektem   budżetu   gminy   na   rok   2003, Komisja   wypracowała   następujące   stanowisko:    

Komisja   wnioskuje o:

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie    25.000,- dział 750   rozdział 75020,

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie 120.000,- dział 750   rozdział 75023,

- zmniejszenie   środków   finansowych   w   kwocie 240.000,- dział 754   rozdział 75495

Wygospodarowane   środki   finansowe   w   kwocie 385.000,-   przeznaczyć do   rezerwy budżetowej. Pozostałe   pozycje   zawarte   w   projekcie   budżetu   Komisja   zaopiniowała pozytywnie.    

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   wraz   z   zaproponowanym   wnioskiem   głosowało   4   radnych.

2/ zmiany   budżetu   gminy   na   2002 r.

Komisja   nie   omawiała   ww.   projektu   uchwały   z   powodu    braku   materiałów.

3/ ramowego   planu   działań   sesyjnych   Rady   Miejskiej   na   2003 rok – załącznik nr 4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

4/ planów   pracy   Komisji   Rady   na   2003 rok.

Komisja   nie   omawiała   ww.   projektu   uchwały   z   powodu   braku   materiałów.

5/ gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych – załącznik   nr 5.

Inspektor   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p. Leszek   Ludwiniak przedstawił   członkom   komisji   autopoprawkę   do   ww.   uchwały. Zgodnie   ze wskazówkami   radcy   prawnego   należy   zmienić   pkt. V   załącznika nr 1   w   szczególności:  

Zamiast: „V. W   zakresie   przestrzegania   zasad   wydawania   i   cofania   zezwoleń   na   sprzedaż   napojów   alkoholowych   oraz   kontrolowanie   przestrzegania   zasad obrotu   tymi   napojami’ ustala   się; „V. W   zakresie   kontroli   obrotu   napojami   alkoholowymi   oraz   podejmowania interwencji   w   związku   z   naruszeniem   przepisów   ustawy   o   wychowaniu w   trzeźwości   i   przeciwdziałania   alkoholizmowi”.  

Ww.    autopoprawka   spowodowana   jest   nowelizacją   ustawy   o   wychowaniu w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi. Proszę   członków   komisji   o   zaakceptowanie   ww.   autopoprawki.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   z   zaproponowaną autopoprawką    głosowało   4 radnych.

6/ trybu   zlecania   do   realizacji   zadań   z   zakresu   zadań   własnych   gminy, trybu   postępowania   o   udzielenie   na   ten   cel   dotacji, sposobu   rozliczania   dotacji   orazsposobu   kontroli   wykonywania   zleconych   zadań – załącznik nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

7/ ustalenia   maksymalnych   miesięcznych   stawek   czynszu   najmu   za   lokale   użytkowestanowiące   własność   Gminy, wynajmowane   na   okres   dłuższy   niż   3   lata - załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

8/ zatwierdzenia   zestawienia   przychodów   i   wydatków   z   Gminnego   Funduszu Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   na   2003 r – załącznik nr 8.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

9/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino, zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej

Nr   XIII/90/90   z dnia   26.04.1990 r., ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   2.05.1990 r.   poz. 204   wraz z   późniejszymi. zmianami – załącznik nr 9.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 10.

 

Ad. III. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Komisja   wypracowała   następujący   projekt   planu   pracy   na   rok   2003:

 

PROJEKT   PLANU    PRACY   KOMISJI   NA   2003 r.

 

STYCZEŃ

Sprawozdanie   z   działalności   Komisji   w   2002 r.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

LUTY

1.   Ocena   gospodarki   finansowej   Gminy   za   2002 r.   obejmująca kontrolę   działalności   w   2002 r.   Zarządu   jako   właściciela spółek   komunalnych   oraz   gminnych   jednostek   organizacyjnych.  

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

MARZEC

1.   Wypracowanie   opinii   w   sprawie   wykonania   budżetu   Miasta i   Gminy   Gryfino   za   2002 r.   wraz   z   wnioskiem   w   sprawie udzielenia   bądź   nie   udzielenia   absolutorium   burmistrzowi.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

   

KWIECIEŃ

1.   Kontrola   realizacji   inwestycji   gminnych.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

MAJ

1.   Analiza   wykonania   budżetu   za   I   kwartał   2003 r.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

CZERWIEC

1.   Ocena   funkcjonowania   jednostek   Gminy   w   zakresie   oświaty, kultury, opieki   społecznej   i   sportu.

2. Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.        

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

Analiza   wykonania   budżetu   za   I   półrocze   2003 r.

Ocena   przygotowania   placówek   oświatowych   do   roku   szkolnego   2003/2004.

 

WRZESIEŃ

1. Kontrola   realizacji   zadań   Gminy   w   zakresie   utrzymania poprawnego   stanu   dróg, porządku   i   bezpieczeństwa.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

PAŹDZIERNIK

1.   Ocena   realizacji   zadań   inwestycyjnych   zaplanowanych na 2003 r.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

LISTOPAD

Ocena   projektu   budżetu   gminy   na   2004 r.

Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

GRUDZIEŃ

1. Przygotowanie   planu   pracy   komisji   na   2004 r.

2.   Wypracowanie   stanowisk   do   projektów   uchwał   Rady   Miejskiej.

 

Za   przyjęciem   ww.   projektu   planu   pracy   komisji   na   rok   2003   głosowało   4   radnych.

WW.   projekt   stanowi   załącznik nr   11.

 

Z –ca   Przewodniczącego   Komisji   radny   Czesław   Kapusta   ustalił   termin   następnego   posiedzenia   Komisji   na   dzień: 28   stycznia   (wtorek)   o godz. 1230   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Z- ca Przewodniczącego   Komisji   stwierdziła,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Czesław   Kapusta

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj