Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 19.07.2005 r. godz. 1445

 I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
II. Ocena realizacji inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej – wielorodzinny budynek mieszkalny.

III. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 1/XXXVIII.- uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 2/XXXVIII,
 2. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej - DRUK Nr 3/XXXVIII,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 4/XXXVIII,
 4. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Czepino - DRUK Nr 4-1/XXXVIII,
 5. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 – DRUK Nr 4-2/XXXVIII.
 6. podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3 - DRUK Nr 5/XXXVIII.
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 6/XXXVIII.
 8. ratyfikacji umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino - DRUK Nr 7/XXXVIII.
 9. zmiana budżetu gminy na 2005 rok. - DRUK Nr 8/XXXVIII.
 10. zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 9/XXXVIII.
V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.