Protokół nr 39/04

Protokół nr 39/04

PROTOKÓŁ Nr 39/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 28.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major,

- p. Arkadiusz Małachowski - przedstawiciel Zakładu Nr 1 – Producent Węgli Drzewnych GRYFSKAND Sp. z o.o.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

W dniu posiedzenia dostarczono członkom Komisji dodatkowe projekty uchwał oznaczone jako:

- DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że do pkt II porządku obrad Komisji wprowadzono sześć dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK NR 4 -6/XXVI,

- nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK NR 4 -7/XXVI,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 11/XXVI,

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy Finansowej na remont dachu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfnie - DRUK NR 12/XXVI,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 13/XXVI,

- przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli - DRUK NR 14/XXVI.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 38/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVI.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Jednocześnie Komisja wnioskuje o:

- uwzględnienie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym remontu drogi dojazdowej do miejscowości Szczawno, Żórawie, Żórawki. Obecny stan dróg zagraża bezpieczeństwu ruchu, gdyż brak jest możliwości mijania się (zrobienie zatok). Taki stan dróg uniemożliwia dojazd do posesji oraz do nowych działek budowlanych.

- zwiększenie środków finansowych na budowę drugiej kwatery wysypiska odpadów komunalnych na rok 2005. Przeznaczone obecnie środki w minimalnym stopniu gwarantują rozpoczęcie prac przy tej budowie.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” - DRUK Nr 2/XXVI.

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 4.  

3/ przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” - DRUK Nr 3/XXVI.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.  

4/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 6.  

5/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 4-1/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 7.  

6/ zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4-2/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 8.  

7/ uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 4-3/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 9.  

8/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 10.  

9/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4-5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 11.  

10/ odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK NR 4 -6/XXVI.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12.  

11/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK NR 4 -7/XXVI.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.  

12/ zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 14.       

13/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 6/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 15.  

14/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie” - DRUK Nr 7/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 16.  

15/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji  „Opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie” w sprawie wyrażenia opinii do ww. projektu uchwały - załącznik nr 17.

Po zapoznaniu się z treścią pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego przedmiotowego projektu uchwały, Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.  

Za przyjęciem ww. stanowiska głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.          

16/ powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania - DRUK Nr 9/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 19.          

17/ zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - DRUK Nr 10/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 20.     

18/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 11/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 21.

19/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy Finansowej na remont dachu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie - DRUK NR 12/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 22.

20/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 13/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 23.

21/ przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli - DRUK NR 14/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 24.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 25.  

        

Ad. III. Informacja firmy GRYFSKAND nt. protokołów badań z zakresu ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza za 2003 r., przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 26.  

p. Arkadiusz Małachowski przedstawiciel Zakładu Nr 1 – Producent Węgli Drzewnych GRYFSKAND Sp. z o.o. –szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy materiał.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja przyjęła ww. informację bez uwag.  

 

Ad. IV. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2005 r.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach - omówieniem ww. tematu zajmiemy się na następnym posiedzeniu.

 

Ad. V. Zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 27.  

Po zapoznaniu się z ww. materiałem, Komisja przyjęła go bez uwag.

 

Ad. VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach odczytał treść pisma, które wpłynęło do Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska: od p. Ireny Bis - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 , ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.  

Pismo jest z dnia 21 września 2004 r. - załączniki nr 28.

Komisja zapoznała się z pismem.

Ponadto Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

1. Po zapoznaniu się z warunkami ochrony środowiska w rejonie Gryfskand-u Sp. z o.o. Zakład nr 1 w m. Żabnica - Komisja wnioskuje o zlikwidowanie parkowania samochodów ciężarowych przywożących drewno do zakładu. Komisja uważa, że istnieje możliwość zrobienia parkingów dla tych samochodów, wzdłuż torów kolejowych bocznicy, teren ten jest własnością zakładu.

2. Komisja wnioskuje o zbadanie poziomu hałasu w Gryfskandzie Sp. z o.o. Zakład Nr 2 przy ul. Łużycka w Gryfinie w godzinach wieczornych i nocnych podczas pracy zakładu.

3. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji dotyczących budowy świetlicy w m. Żabnica i rozbudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy.

Ww. wnioski stanowią załączniki nr 29.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

                

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj