Protokół nr 29/04

Protokół nr 29/04

PROTOKÓŁ Nr 29/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 23.04.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bożena Górak.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług - DRUK NR 12/XXI.  

oraz przedstawił cztery NOWE WERSJE projektów uchwały w sprawie:

- utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno - pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - DRUK Nr 3/XXI,

- powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXI,

- nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 6/XXI,

- nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom - DRUK Nr 8/XXI.  

 

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004 –DRUK Nr 1/XXI.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bożena Górak szczegółowo omówiła członkom Komisji materiał pn. „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004”.      

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

 

III. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003 - DRUK Nr 2/XXI.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji autopoprawkę do „Informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003”.

Ww. autopoprawka stanowi załącznik nr 4.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

        

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno – pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

3/ powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

4/ nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - załącznik nr 8

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2,położonej w obrębie 3 m. Gryfino - załącznik nr 9,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281 - załącznik nr 10,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276 - załącznik nr 11,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26 - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

9/ nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki – załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

10/ nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – załącznik nr 14.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

11/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. – załącznik nr 15.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z zastrzeżeniem nie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez sołectwo Włodkowice.

Zgłoszona poprawka dotyczy § 14 ust. 1 i brzmi: „ udzielanie głosu sołtysowi na sesji na takich samych prawach jak radnemu”.

Kwestię przebiegu obrad Rady Miejskiej reguluje Statut Gminy Gryfino, a szczegółowo - § 23 ust. 5 załącznika nr 5 – Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

12/ zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

13/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy –załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

14/ zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług – załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 19.  

 

V. Informacja nt. realizacji inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji „Północy” Gminy.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 20.

 

VI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji materiał z Dyrekcji Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w sprawie:

  - Wydania opinii w sprawie projektu utworzenia Użytku Ekologicznego „Wodniczka” w Gminie Gryfino.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 21.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił terminy następnych posiedzeń Komisji tj.:

- na dzień12 maja (środa) godz. 1300 2004 r., 18 maja (wtorek) godz. 1300 2004 r., 25 maja (wtorek) godz. 1300 2004 r.,  

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj