Protokół nr 22/03

Protokół nr 22/03

PROTOKÓŁ Nr 22/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu 25.11.2003 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił dodatkowy projekt uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2003 rok– DRUK Nr 6-1/XV.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu uczestniczył:

- Arkadiusz Małachowski - przedstawiciel Zakładu Nr 1 – Producent Węgli Drzewnych GRYFSKAND Sp. z o.o.

 

ppkt 2.

Protokół Nr 21/03 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie

wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 3.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

2/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 4.

Komisja wnioskuje o ujednolicenie stref na terenie Gminy Gryfino. W obecnej chwili strefy podatkowe różnią się od stref czynszowych. Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

4/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

7/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

8/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

9/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok –załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

10/ przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

11/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

12/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

13/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

14/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

15/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

16/ zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

17/ określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

18/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

19/ poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

Ad. III. Przedstawienie stanu realizacji wniosku Komisji z dnia 23 września 2003 r.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 23.  

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach - w związku z licznymi skargami mieszkańców miejscowości Żabnica, nasza Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata z wnioskiem o przedstawienie przez przedstawiciela firmy GRYFSKAND protokołów badań z zakresu Ochrony Środowiska i zanieczyszczenia powietrza, które przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wobec powyższego proszę Pana o wyjaśnienie tej sprawy.

Arkadiusz Małachowski przedstawiciel Zakładu Nr 1 – Producent Węgli Drzewnych GRYFSKAND Sp. z o.o. – Zakład GRYFSKAND posiada decyzję na emisję zanieczyszczeń, tj. pozwolenie na dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery, aktualne pozwolenie na eksploatację studni głębinowych oraz posiadamy aktualną decyzję na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi (pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych).

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 23 września 2003 r.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 24.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień19 grudnia (piątek) o godz. 1300 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj