Protokół nr 21/03

Protokół nr 21/03

PROTOKÓŁ Nr 21/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 13.11.2003 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt 2.

Protokół Nr 20/03 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 rok.

Członkowie Komisji przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na 2004 rok - załącznik nr 3.

Komisja nie zgłosiła propozycji do plany pracy Rady na 2004 rok.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 25 listopada (wtorek) o godz. 1015 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj