Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 8.04.2003r. o godz. 1015.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,  

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja nt. uporządkowania po okresie zimowym "akcja zima"

/ dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych /

 

III.. Informacja nt. realizacji inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowy "Kanalizacji Północy Gminy". 

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.