Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 26 września 2006 r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – DRUK Nr 1/LVI.

 • uwagi i wnioski.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie – DRUK Nr 2/LVI,
 2. nadania nazwy „ulica Chabrowa” drodze położonej w obrębie Żórawki – DRUK  Nr 3/LVI.
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Czepino – DRUK Nr 4/LVI,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino,  ul. Fabryczna. – DRUK Nr 4- 1/LVI.
 5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – DRUK Nr 5/LVI.
 6. zmiany budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 6/LVI.
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny – DRUK Nr 7/LVI.
 8. udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. – DRUK Nr 8/LVI.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.