Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 29 maja 2006 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/LII. 

 • uwagi i zapytania.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej - DRUK Nr 2/LII.
 2. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 - DRUK Nr 3/LII.
 3. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a,  położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 - DRUK Nr 4/LII.
 4. nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 5/LII
 5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino - DRUK  Nr 6/LII.
 6. zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 - DRUK Nr 7/LII.
 7. zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LII.
 8. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo - DRUK Nr 9/LII,
 9. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie - DRUK Nr 9-1/LII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.