Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2006 r. (piątek) godz. 1200

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2005 r.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok - DRUK  Nr 1/XLVII.
  2. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. - DRUK Nr 2/XLVII,
  3. zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 3/XLVII,
  4. zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLVII,
  5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 5/XLVII,
  6. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo - DRUK Nr 5-1/XLVII,
  7. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006 - DRUK Nr 6/XLVII,
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji opłatach przyłączeniowych  gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki - DRUK Nr 7/XLVII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.