Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 9 marca 2005 r. godz. 12.00


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.