Protokół nr 27/04

Protokół nr 27/04

PROTOKÓŁ NR 27/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

odbytego w dniu 24.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

- Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego p. Bronisław Mela,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major,

- p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

W dniu posiedzenia dostarczono członkom Komisji dodatkowe projekty uchwał oznaczone jako:

  - DRUK Nr 4-6/XXVI, DRUK Nr 4-7/XXVI, DRUK Nr 11/XXVI, DRUK Nr 12/XXVI, DRUK Nr 13/XXVI i DRUK Nr 14/XXVI.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że do pkt. II porządku obrad Komisji wprowadzono sześć dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4– DRUK NR 4 -6/XXVI,

- nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK NR 4 -7/XXVI,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 11/XXVI,

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy Finansowej na remont dachu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfnie - DRUK NR 12/XXVI,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 13/XXVI,

- przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli - DRUK NR 14/XXVI.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 26/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Jan Ragan przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVI.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

2/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” - DRUK Nr 2/XXVI.

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 4.  

Jednocześnie Komisja wnioskuje o określenie konkretnych zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z podaniem nakładów i źródła finansowania na rok 2005.

Ww. informacja stanowi załącznik nr 5.         

3/ przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” - DRUK Nr 3/XXVI.

Komisja nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6.  

4/ nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 7.  

5/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 4-1/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 8.  

6/ zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4-2/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 9.  

7/ uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 4-3/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 10.  

8/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/XXVI,

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 11.  

9/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4-5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 12.  

10/ odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK NR 4 -6/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 13.  

11/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK NR 4 -7/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 14.  

12/ zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 15.  

13/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 6/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 16.  

14/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie” - DRUK Nr 7/XXVI.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 17.  

15/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząc Komisji radny Jan Ragan przedstawił członkom Komisji  

„Opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie” w sprawie wyrażenia opinii do ww. projektu uchwały - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 19.          

16/ powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania - DRUK Nr 9/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo

omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 20.          

17/ zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - DRUK Nr 10/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 21.     

18/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 11/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 22.

19/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy Finansowej na remont dachu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie - DRUK NR 12/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 23.

20/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK NR 13/XXVI.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 24.

21/ przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli - DRUK NR 14/XXVI.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 25.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 26.  

        

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan odczytał treść pisma, które wpłynęło do Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej: od p. Ireny Bis - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 , ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.  

Pismo jest z dnia 21 września 2004 r. - załączniki nr 29.

Komisja zapoznała się z pismem.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

          

    

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Ragan

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj