Protokół nr 26/04

Protokół nr 26/04

PROTOKÓŁ  NR  26/04

z  posiedzenia  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej

odbytego w  dniu  6.09.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Jan  Ragan

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  8  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  7  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryk  Piłat,

- Z –ca  Naczelnika  Wydziału  Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  p.  Teresa  Drążek,

- Naczelnik  Wydziału  Finansowo – Księgowego  p.  Bożena  Mejna.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  do  pkt. V   porządku  obrad  Komisji  wprowadzono  jeden  dodatkowy  projekt  uchwały  w  sprawie:

- nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny  od  Fundacji  Na  Rzecz  Budowy Obiektów  Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino, prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości  gruntowych, położonych  w  Gryfinie  w  obrębie  nr 5 wraz  z  własnością  budynków  i  składników  infrastruktury– DRUK  NR 6 -1/XXV 

oraz  przedstawił  NOWĄ  WERSJĘ:

- załącznika  nr 1  do  uchwały  Nr  XXV/  /04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  09  września  2004 r. – DRUK  Nr  10/XXV. 

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  25/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z  działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. – DRUK  Nr 1/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

 

III. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2004 r. – DRUK  Nr  2/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

 

IV. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  nr  XII/177/03  z  dnia  25.09.2003 r. w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy Gryfino  – DRUK  Nr  3/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

 

V. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej radny   Jan  Ragan  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/  ustalenia  wysokości  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu wartości  nieruchomości  położonych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Gryfino w  związku  z  wybudowaniem  urządzeń  infrastruktury  technicznej  -  DRUK  Nr  4/XXV.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  -  załącznik  nr 6. 

2/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  4 m.  Gryfino  -  DRUK  Nr  5/XXV.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

3/ nabycia  na  mienie  gminne  od  właścicieli,  nieruchomości  gruntowych wydzielanych  pod  ulicę  Jana  Pawła  II  w  Gryfinie,  położonych  w  obrębach geodezyjnych  Wełtyń  II   i  4  miasta  Gryfino  - DRUK  Nr 6/XXV.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

4/ przyjęcia  programu  rozwoju  budownictwa  komunalnego  i  socjalnego  w  gminie Gryfino  na  lata  2004 – 2006  -  DRUK  Nr  7/XXV.         

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

5/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r  -  DRUK Nr  8/XXV.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

6/ zmiany  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  na  2004 r  -  DRUK  Nr 9/XXV.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

7/ założeń  polityki  budżetowej  gminy  Gyrfino  na  2005 r.  wraz  z  określeniem  zadań priorytetowych  w  wydatkach  budżetowych  -  DRUK  Nr  10/XXV.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

8/ udzielenia  Powiatowi  Gryfińskiemu  pomocy  finansowej  na  zakup  Rektoskopu dla  SPZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie – DRUK  Nr 11/XXV.   

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 14.  

 

VI. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan  Ragan

 

      Protokółowała

           Referent

       Kinga  Rataj