Protokół nr 24/04

Protokół nr 24/04

PROTOKÓŁ NR 24/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

odbytego w dniu 16.06.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.                                  

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha,

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Wojciech Tessar,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej p. Krzysztof Czosnowski

- p.o.  Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji trzech dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w  Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakup sprzętu medycznego - DRUK NR 10-1/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – DRUK NR 12/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – DRUK NR 13/XXIII  

oraz przedstawił dwie NOWE WERSJE projektów uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2004 r.  -  DRUK Nr 7/XXIII,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r.   - DRUK Nr 10/XXIII.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 23/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał   w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich -załącznik nr 3.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – omówiła szczegółowo powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o powierzchni 1200 m2, położonej w obrębie Wirów na rzecz jej użytkowników wieczystych - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń – załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica –   załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Drzenin – załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ nabycia od skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 – załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 – załącznik nr 9.

Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się.

Komisja  negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

8/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 10.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zajmujące się wspomnianą działalnością, jest zobligowane do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na okres 1 roku. Ze względu na fakt, iż obowiązujące obecnie taryfy są aktualne do 31 lipca 2004 r., Przedsiębiorstwo złożyło w ustawowym terminie 70 dni przed planowanym  wejściem w życie nowych taryf wniosek o ich zatwierdzenie. Złożony wniosek odpowiada szczegółowym zasadom

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w s prawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz.257 z 2002r.).

W ww. wniosku Przedsiębiorstwo wyodrębniło taryfowe grupy odbiorców poszczególnych usług i ustaliło dla tych grup rodzaje i wysokości cen i stawek opłat   na podstawie deklarowanych wielkości niezbędnych przychodów oraz przewidywanych ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

W złożonym wniosku w obrębie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę, Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wyodrębniło jedną podstawową grupę taryfową, obejmującą zarówno odbiorców indywidualnych, przemysłowych jak i pozostałych. Ustalenie ceny dostarczonej wody na jednym poziomie w obrębie całej grupy taryfowej wynika z braku zróżnicowania warunków poboru w zależności od prowadzonej działalności. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono również jedną grupę taryfową, w ramach której rozliczane będą gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe, a także podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe. Dla tej grupy taryfowej również określono jedną cenę za jednostkę realizowanej usługi. Przy określaniu cenza jednostkę dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków kierowano się rachunkiem ekonomicznym. Wzrost ceny w zakresie obu taryf został określony odpowiednio na poziomie 6 groszy na 1 m3 dostarczonej wody i 7 groszy na 1 m3 odebranych ścieków w stosunku do poprzedniej ceny za odbiór 1 m3 ścieków bytowo – gospodarczych .

Zmiany te zagwarantują Przedsiębiorstwu pozyskanie środków na realizację niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww.  wniosku głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.        

Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

9/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – załącznik nr 11.

p.o. Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

10/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie – załącznik nr 12.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

11/ określenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy – załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

12/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. –NOWA WERSJA - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy  projekt uchwały.

Ww. projekt uchwały zawiera rozdysponowanie nadwyżki budżetowej jak również środków, które wpłynęły do budżetu gminy na 2004 r.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 415.391 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 § 0960 – kwota 2.592 zł – dobrowolne wpłaty osób fizycznych na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie.

- Dział 700, rozdział 70005 § 0750 – kwota  300.000 zł na podstawie umowy dotacji nr 3052/D/2/2004 zawartej z Powiatem Gryfińskim otrzymujemy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.

- Dział  700, rozdział 70095 § 2440 – kwota 37.020 zł – dochody z tytułu dzierżawy stoisk na „Dni Gryfina 2004”.

- Dział 750, rozdział 75023 § 0840 – kwota 23.300 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega.

- Dział 758, rozdział 75805 § 2920 – kwota 52.479 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień.

- Dział 801, rozdział 80101 § 2440 - kwota 250.000 zł – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Następnie zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.930 zł.    

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 300.000 zł – Gospodarka mieszkaniowa - zakup usług remontowych.

- Dział 900, rozdział 90015 § 6050 – kwota 7.930 zł – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg. są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.297.211 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 §4270 i 6050 - kwota 2.186 zł – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 50.000 zł  - Gospodarka mieszkaniowa - są to środki z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ulicy Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11.

- Dział 750 rozdział 75023 § od 4010 – do 6050 – kwota 356.300 zł - Administracja publiczna - zwiększenie środków na następujące zadania:

  - 96.300 zł - wzrost wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nowych pracowników nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu (inspektor kontroli wewnętrznej, inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), ponadto proponuje się podwyżki dla 3 osób przechodzących na emerytury w roku bieżącym oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości niezrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zatrudnienie nowych osób wynika z potrzeb i uregulowań prawnych.

- 25.000 zł – uzupełnienie sprzętu i mebli biurowych w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz stworzeniem stanowiska obsługi klienta.

- 10.000 zł – zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplnej.

- 75.000 zł – montaż i wykonanie konsoli stanowiska obsługi klienta , doprowadzenie  sieci komputerowej oraz telefonicznej, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, wykonanie remontu zapadniętych studzienek na stadionie w Gryfinie (Dni Gryfina).

- 100.000 zł – opracowania studium wykonalności do wniosków o  fundusze strukturalne (Urząd, OPS, OWIR, ZEAS, GIMNAZJUM, SZPITAL).

- Dział 754 rozdział 75416 § 4010 i 4110 – kwota 33.700 zł- wypłata zaległych wynagrodzeń za godziny nocne dla Straży Miejskiej za okres od 2001 roku do  2003 roku.

- Dział 801, rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe – kwota 336.000 zł - zwiększenie środków na następujące zadania:

- 12.000 zł – środki otrzymane od AN i MR w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Gardnie celem realizacji programu podnoszenia kwalifikacji,

- 74.000 zł – zwiększenie środków dla ZEAS –u na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- 250.000 zł – środki z PFOŚ i GW na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie.

- Dział 851, rozdział 85111 § 6050 - kwota 300.000 zł „Ochrona zdrowia” - Szpitale ogólne. Przeznaczenie na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

- Dział 852, rozdział 85214, 85215 § 3110 – kwota 558.000 zł – dofinansowanie zadań pomocy społecznej:

- 186.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz opłaty za osoby skierowane  do Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 01 stycznia 2004 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie   środków na opiekę i utrzymanie pensjonariuszy kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

- 372.000 zł – środki na wydatki  w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych, które do końca ubiegłego roku dofinansowywane były dotacją celową z budżetu państwa, natomiast od 01 stycznia w 2004 r. należą do zadań własnych gminy.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

13/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 15.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

14/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok – załącznik nr 16.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie p. Wojciech Tessar - złożyłem wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno – ekologiczno -wysokościowego SH – 30” w wysokości 200.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Powyższe zadanie, stanowi kontynuację realizowanego od kilku lat planu poprawy wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych. Bardzo proszę o poparcie ww. wniosku.   

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

15/ przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” – załącznik nr 17.

Skarbnik Miasta i  Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

16/ udzielenia  Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu  

Powiatowym w Gryfinie” oraz zakupu sprzętu medycznego - załącznik nr 18.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

17/ przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych - załącznik nr 19.

Komisja wnioskuje o ujęcie remontu muru przy kościele w miejscowości Dołgie (Parafia pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy) w ramach dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w łącznej wysokości 43.400 zł.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

18/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za  przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

19/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

III. Informacja nt. usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Gryfino.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 23.  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha - szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy materiał  

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. materiał.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan przedstawił członkom Komisji:

1/ pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza dotyczące „projektu regulaminu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie”.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 24.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.

2/ pismo od p.p. Krystyny i Kazimierza Rudyńskich w sprawie zakupu komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 20a w Gryfinie w trybie bezprzetargowym.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 25.

Komisja zapoznała się z ww. materiałem.

 

Przewodniczący Komisji radny Jan Ragan ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień  26 lipca (poniedziałek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Ragan

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga Rataj