Protokół nr 14/03

Protokół nr 14/03

PROTOKÓŁ Nr 14/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 

i Aktywności Gospodarczej odbytego na posiedzeniu w dniu 17.09.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 osób w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Stanik

ppkt 2.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

Ad. II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Po zapoznaniu się z ww.  materiałem, Komisja przyjęła

Ad. III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

Komisja wnioskuje o uzupełnienie opisu stanu realizacji do następujących zadań: - d-3, k-3, k-6, k-7, k-10, k-11, k-13, k-14, w-2, w-3, w-5, w-6, w-7, o-3, 0-4, 0-6, b-1, b-4 i os-3.

Ad. IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfmo na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - załącznik nr 5.  Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

2/ uchwalenia Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 6.

 p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Ponadto Komisja wnioskuje aby:

- w projekcie uchwały, załącznik Nr l  brzmiał następująco: „Programy inwestycyjne do wpI"

- w projekcie uchwały w załączniku Nr l, pozycja 10 w kolumnie charakterystyka programu należy wykreślić podwójne słowo „Borzym",

- w projekcie uchwały w załączniku Nr l, pozycja 17 w kolumnie charakterystyka programu należy dopisać słowo „Daleszewo",

- w projekcie uchwały w załączniku Nr l, pozycja 21 w kolumnie charakterystyka programu należy rozszerzyć zapis „rozbudowy i modernizacje szkół" o zapis tj.: „Rozbudowy i modernizacje szkół SP 1, SP 2, SP 4 w Gryfinie, Radziszewie, w Żabnicy, w Gardnie; modernizacje i budowa kompleksów sportowych przy szkołach - gimnazjum, SP 4,Chwarstnica, Zabnica, Radziszewo, Gardno”.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały z ww. autopoprawkami głosowało 5 radnych.

3/ zmiany w plamę ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych .

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo - załącznik nr 8. Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra" w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

6/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica" w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

7/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993 r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A -załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 12. 

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

9/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 13.

Naczelnik Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz, szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z następującymi wnioskami:

- § 6 powinien mieć następujące brzmienie: „Bezpłatna podstawa programowa w ramach godzin realizowana jest wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,

- w § 7 w ust.l, ust. 2, ust,3, ust.4iust.5 zamiast wyrazów „oddziały dyżurne”, „oddziale”, „grupie dyżurnej” należy wpisać wyrazy „oddziały dyżurne”, „oddziałach”, „grupach dyżurnych”,

-w § 8 w ust.l  zamiast wyrazów „grupie dyżurnej” należy wpisać wyrazy „grupach dyżurnych", natomiast ust, 2 powinien brzmieć:

„Odebrać dziecko pozostawione w grupach dyżurnych może za okazaniem dowodu osobistego, bądź upoważnieniem do odbioru dziecka, wyłącznie osoba pełnoletnia”, oraz w ust. 3 należy także użyć słów „grupach dyżurnych” zamiast „grupie dyżurnej”.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww, projektu uchwały z ww. autopoprawkami głosowało 5 radnych.

10/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 15.

 

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Artur Nycz ustalił  termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 października (wtorek) o godz. 810 2003 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu  Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj