Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2003r. godz. 1200.

 


I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

1/ zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów - DRUK Nr 1/XI

2/ ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom - DRUK Nr 2/XI

3/ zmiany uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XI.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 4/XI

5/ skargi p. Tadeusza Garstki - DRUK Nr 5/XI.

6/ określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK Nr 6/XI.

7/ zmian w budżecie gminy - DRUK Nr 7/XI

8/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 213/4 i 2ł4/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - DRUK Nr 8/XI

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul Grunwaldzkiej nr 12 „b" - DRUK Nr 9/XI

10/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno - DRUK Nr 10/XI.

11/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra,, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 11/XI

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 12/XI

13/ zmiany uchwały nr DC/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. - DRUK Nr 13/XI

14/przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 14/XI.

15/ podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Gryfinie - DRUK Nr 15/XI.  

 

III. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych na placówki kultury za l półrocze 2003 r.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.