Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2003 r. o godz. 13.

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003 - DRUK Nr 1/VII.

- uwagi i wnioski.

III. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002 - DRUK Nr 2/VII.

- uwagi i wnioski.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp-ka z o. o. - DRUK Nr 3/VII.

- uwagi i wnioski.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał   w sprawie:

1/wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 -  DRUK Nr 4/VII.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4  działka nr 41/2 -
DRUK Nr 4-1/VII

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 4-2/VII.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino -
DRUK Nr 4-3/VII,

5/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/VII

6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 4-5/VII.

7/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21  września 2000 r. w sprawie przystawienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr Y/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. - DRUK Nr 5/VII

8/ zmiany uchwały Nr XXW41 5/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą Nr n/33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. - DRUK Nr 5-1/VII

9/ zmiany uchwały Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfmie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 5-2/VII

l 0/ zmiany uchwały Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Radziszewo l i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 miasta Gryfino- DRUK Nr 5-3/VII

11/ uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r - DRUK Nr 5-4/VII.

12/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Wirów - DRUK Nr 5-5/VII.

13/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica - DRUK Nr 5-6/VII,

14/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, l Maja i Bolesława Chrobrego - DRUK Nr 5-7/VII

15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161  oraz części działek Nr: 456, 457, i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r, dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym - DRUK Nr 5-8/VII

16/ przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zmienione uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym - DRUK Nr 5-9/VII.

17/ podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym - DRUK Nr 6/VII.

18/ podjęcia uchwały w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Gryfinie
- DRUK Nr 7/VII

19/ zmiana uchwały nr IU741/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r - DRUK Nr 8/VII.

20/ zmiana uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 9/VII

VI. Zapoznanie się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na 2003 r. i realizacja za 2002 r. łącznie z funduszem płac.

VII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.