Protokół nr 2/02

Protokół nr 2/02

PROTOKÓŁ nr 2/02

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 23 grudnia 2002r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Radny Artur Nycz.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 8 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi - zał. nr 1.

Ponadto spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska,

2/ Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Ragan.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Wprowadził 3 dodatkowe projekty uchwał celem ich omówienia. Porządek obrad stanowi - zał. nr 2.

ppkt.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2003 rok.

Komisja przygotowała tematy do planu pracy, który stanowi - zał. nr 3.

 

Ad. III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 4 do nr 9.

Na pytania i wątpliwości w sprawie projektu budżetu na 2003 rok dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska.

Przewodniczący Komisji przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2003 rok.

Radny Zenon Trzepacz - uchwalając budżet na przyszły rok powinniśmy szukać oszczędności ponieważ w budżecie brakuje środków finansowych na realizację inwestycji. Uważam, że w naszej gminie obowiązuje skomplikowana procedura przetargów na kulturę fizyczną gdzie w innych gminach nie wykonuje się.

Radna Krystyna Gazdecka - czy musi być uchwała w sprawie wyboru ofert, przetargów na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W budżecie dotacja na sport jest zaplanowana w kwocie 500.000,- zł.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - uchwała musi być, gdyż wynika to z ustawy o finansach publicznych z art. 111. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały to zakwestionuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Uważam, że Komisje powinny opiniować podział środków finansowych na sport zaproponowane przez Burmistrza.

Radny Czesław Kapusta - czy biblioteka miejska należy do zadań powiatu.

Skarbnik MiG - gmina ma obowiązek prowadzić bibliotekę, gdyż wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast w ustawie o samorządzie powiatowym wynika, że powiat może prowadzić bibliotekę powiatową. Powiat w swoim budżecie co roku uchwala określoną kwotę dotacji, którą przekazuje gminom na utrzymanie bibliotek

Radny Czesław Kapusta - powiat otrzymuje dotacje z budżetu Państwa na utrzymanie biblioteki miejskiej gdyż do kompetencji powiatu należy ich utrzymanie. Ile środków finansowych przekazuje GTBS do budżetu gminy, a ile gmina przekazuje środków finansowych dla GTBS.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - wpływy z czynszów w pełni pokrywają wydatki GTBS, a jeżeli w bilansie wystąpi zysk to środki finansowe są przeznaczane na remonty.  GTBS nie zarabia i nie ma strat. Od 2003 roku GTBS będzie przekazywał wszystkie środki finansowe z czynszów do budżetu gminy, gmina będzie przekazywać do GTBS.

Radna Krystyna Gazdecka - jak jest planowana rezerwa budżetowa.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - zezerwa budżetowa jest planowana na podstawie ustawy o finansach publicznych. Rada decyduje o podziale rezerwy budżetowej. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku dyskusji i głosowania Komisja wnioskuje zmniejszenie wydatków w następujących pozycjach,

l/ dział 750 rozdział 75020 w kwocie 25.000,- dla Komendy Powiatowej Policji, 

2/ dział 750 rozdział 75023 fundusz płac Urzędy gmin w kwocie 120.000,-zł, 

3/ dział 754 rozdział 75495 monitoring w mieście w kwocie 240.000,- zł.

Przewodniczący  Komisji - wnioskuję aby wygospodarowane środki finansowe w kwocie 385.000,- przeznaczyć na adaptację hotelu „platan" na mieszkania.

Radny Zenon Trzepacz - wygospodarowane środki finansowe wnioskuję przenieść do rezerwy budżetowej.

W wyniku głosowania radni zdecydowali większością głosów, że wygospodarowane środki finansowe w wysokości 385.000,-zł przeznaczyć do rezerwy budżetowej. Pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków zawarte w projekcie budżetu Komisja zaopiniowała pozytywnie.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2003 rok druk nr 5.

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja wypracowała wniosek o umieszczenie w planie pracy Rady następujących tematów, 

m-c kwiecień - informacja bieżąca o działalności, sytuacji finansowej spółki, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 

m-c maj - informacja bieżąca o działalności, sytuacji finansowej spółki Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego, 

m-c czerwiec - informacja o działalności, bieżącej sytuacji finansowej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z dodatkowymi tematami.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych druk nr 7. W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań druk nr 8.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że pkt. 7 § 5 wymaga zmiany, poprawienia. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z poprawką w pkt. 7 § 5.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m i g Gryfino Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990r. poz.204 z późniejszymi zmianami.

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Artur Nycz

 

       Protokółowała

         Inspektor

        Janina Kuś