Protokół nr 1/02

Protokół nr 1/02

PROTOKÓŁ nr 1/02

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa

i Aktywności Gospodarczej odbytego w dniu 11 i 16. 12.2002r.

               

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji radnego Artura Nycza w dniu dzisiejszym w zastępstwie obejmie prowadzenie Komisji. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 7 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co stanowi quorum. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1.

Ponadto spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska,

2/ Naczelnik Wydziału Ryszard Woldański,

3/ Kierownik referatu Teresa Drążek,

4/ Inspektor Helena Pasztaleniec.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi - zał. nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny w/w punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał, które są zawarte w zał. od nr 3 do nr 20.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnień udzielali: Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska,

Naczelnik Wydziału Ryszard Woldański, kierownik referatu Teresa Drążek, inspektor Helena Pasztaleniec.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 - druk nr 3.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - poprzedni Zarząd MiG przygotował projekty uchwał okołobudżetowych w kilku wersjach. Podatki zawarte w uchwałach zostały umieszczone w dochodach projektu budżetu na 2003 rok. Ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy o opłatach i podatkach lokalnych na 2003 rok w tym również podatku od środków transportowych. Zgodnie z ustawą niektórzy są zwolnieni z podatku od środków transportowych. Proponuję przyjąć II wersję projektu uchwały, gdyż będą wyższe dochody, a stawki są zbliżone do maksymalnych stawek ustawowych przyjętych na 2002 rok.

Radny Zenon Trzepacz - czy stawki podatkowe wzrastają o 5% więcej do roku bieżącego.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - nie można wyliczyć wzrost podatków w procentach.

Radny Czesław Kapusta - czy przyczepy rolnicze do 3,5 tony są zwolnione z podatku ponieważ do tej pory rolnicy byli zwolnieni z podatku. Na jakiej podstawie dotychczasowe zwolnienia obowiązywały.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska odczytała zapisy ustawowe o zwolnieniach podatkowych.

Radny Zenon Trzepacz - czy Rada może wprowadzić w uchwale zwolnienia podatkowe od przyczep.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - jeżeli będzie taka wola Rady to zapis dodatkowy o zwolnieniu zostanie wprowadzony 
do uchwały.

Radny Czesław Kapusta zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu zwolnienia z podatku od środków transportowych przyczep rolniczych do 3,5 ton dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

Radny Zenon Trzepacz - wnioskuję przyjąć I wersję podatku od środków transportowych.

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja wnioskuje przyjąć projekt uchwały wersji I z zapisem w uchwale o zwolnieniu
z podatku przyczep rolniczych do 3,5 tony dla rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwo rolne.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów - druk nr 4.

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wersji II.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta - druk nr 5

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wersji II tj. 27 zł za 1 q.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości - druk nr 6.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - podatek od nieruchomości stanowi największy dochód w budżecie w kwocie 22.533.000,- zł. Proponuję aby do tematu planu pracy Komisji na przyszły rok wpisać i omówić projekt uchwały wersji I z podziałem miasta i gminy na strefy. Projekt uchwały z podziałem na strefy wymaga przeanalizowania, przedyskutowania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także dokładnego przygotowania.

Radny Czesław Kapusta - jaki procent dochodów w budżecie stanowią dotacje.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - dochody własne w budżecie stanowią na poziomie 65%, a dotacje stanowią około 10% dochodów.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że w niektórych pozycjach wzrost podatku jest za wysoki, nie będzie akceptowane przez podatników. Powinniśmy otrzymać symulację, że jeżeli zmniejszymy podatek o 1% jaki skutek będzie dla budżetu, ile zmniejszą się dochody gminy.

W wyniku dyskusji i glosowania Komisja wypracowała wniosek do w/w projektu uchwały o przygotowanie przed sesją informacji jaki skutek finansowy będzie dla budżetu jeżeli Komisja zaproponuje zwiększenia stawki podatku od nieruchomości w wysokości 5% do roku bieżącego w poz. 1, 2, 5, 7, 8, 9.

Komisja nie wypracowała stanowiska w/w sprawie i oczekuje przedstawienia informacji zgodnie z wnioskiem.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. druk nr 8 W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w uchwale Nr XXXIX/525/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Elektrowni Dolna Odra S.A na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino druk 9                                                               

Radny Czesław Kapusta - czy Laguna utrzymuje się z biletów, czy ma straty lub zyski.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - zgodnie z bilansem Laguna ma   zyski. Na dzień dzisiejszy Laguna posiada zobowiązanie wobec Elektrowni w wysokości 1,5 mln za dostawę ciepła. Laguna spłaca kredyt bankowy łącznie z odsetkami. Bieżąca eksploatacja jest pokrywana z przychodów. Od bieżącego roku z dochodów Laguny jest spłacany kredyt bankowy.

Radny Maciej Szabałkin - słyszy się, że systematycznie spada frekwencja na Lagunie.

Radny Czesław Kapusta - jaka kwota została do spłacenia, czy kwota ulega zmniejszeniu. Kto spłaca kredyt. W jakim terminie / roku / kredyt będzie spłacony.

Skarbnik MiG Lilianna Ochmańska - jeżeli media nagłaśniają złą opinię o Lagunie wówczas frekwencja spada. Kredyt do spłacenia wynosi 20 mln łącznie z odsetkami. Kredyt z odsetkami jest spłacany z dochodów bieżących.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - kwotę w wysokości 6.9 mln zł na poczet kredytu zapłaciła Elektrownia Dolna Odra. Kredyt jest spłacany na bieżąco.

Radny Zenon Trzepacz - proponuję aby nasza Komisja w przyszłym roku powinna omówić sprawę Laguny i wprowadzić temat o Lagunie do planu pracy Komisji na 2003 rok.

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

- przedstawione projekty uchwał druk nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał.

- przedstawiony projekt uchwały w sprawie wezwania do unieważnienia uchwały nr I/3/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19.11.2002r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - druk nr 19.

Radny Zenon Trzepacz - proponuję przedyskutować w/w temat na klubie lub podjąć decyzję na Radzie w poszerzonym gronie o dwóch radnych.

Komisja nie wypracowała stanowiska do w/w projektu uchwały.

 

Ad. III. Opracowanie propozycji do planu pracy Rady i projektu planu pracy Komisji na 2003 rok.

Komisja odłożyła przygotowania planu pracy na kolejne posiedzenie.

W dniu 16 grudnia 2002r. po otrzymaniu informacji w sprawie zgłoszonego wniosku Komisja wysłuchała wyjaśnień, propozycji przedstawionych przez Burmistrza proponując zmniejszenia stawki podatku od nieruchomości w poz. 1 z 0,49 na 0,47 oraz od garaży z 5,60 na 5,30.

Po dyskusji Komisja nie wypracowała stanowiska do projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.

Komisja dokonała wyboru z-cy przewodniczącego Komisji. Z-cą przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie radnego Jacka Bogdana Wardę.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 23.12.2002r. o godz. 11.30

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan   Ragan

 

Protokółowała inspektor

          Janina Kuś