Sesja nr I

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Gryfinie wybrano radnych:

  • Pawła Nikitińskiego
  • Janusza Skrzypińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn