Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR II/12/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 grudnia 2010 r.


w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art. 194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190/ uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Piłata do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 21 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Blok Samorządowy stwierdza się wstąpienie na wolne miejsce kandydata Eugeniusza Robaka z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński