Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/14/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ i w związku z § 22 ust. 3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz. 803 ze zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr I/10/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r.  w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady, dokonuje się zmiany polegającej na powołaniu radnego Tadeusza Figasa do składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn