Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/16/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/16/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803;  z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. nr 85, poz. 1804) uchwala się co następuje:

§ 1. Sesje Rady Miejskiej w Gryfinie odbywające się w trybie zwyczajnym, zwoływane są w każdy ostatni czwartek miesiąca, z wyjątkiem miesiąca lipca 2010 r., w którym przewidziana jest przerwa wakacyjna.

§ 2. Tematy sesyjne w poszczególnych miesiącach realizowane są następująco:

 1. w miesiącu styczniu:
  1. uchwalenie budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.
  2. debata na temat kultury fizycznej i sportu w Gminie Gryfino.
 2. w miesiącu lutym:
  1. sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2010 rok,
  2. sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2010 rok,
  3. informacja na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. w miesiącu marcu:
  1. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok.
 4. w miesiącu kwietniu:
  1. informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010.
 5. w miesiącu maju:
  1. informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gryfino.
 6. w miesiącu czerwcu:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2010 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  2. informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
  3. informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 7. w miesiącu wrześniu:
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku,
  2. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2010/2011,
 8. w miesiącu październiku:
  1. informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2011,
  2. uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012,
 9. w miesiącu grudniu:
  1. przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
  2. przyjęcie planów pracy komisji na 2012 rok

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Gryfino, zobowiązana jest w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji przyjąć w formie uchwały roczny plan pracy, który stanowi  o kierunkach działania Rady w nadchodzącym roku. Plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie obejmuje w szczególności te zagadnienia, do procedowania nad którymi obligują Radę przepisy rangi ustawowej oraz te, co do których radni wyrazili wolę wprowadzenia ich do planu pracy.