Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/20/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR III/20/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U.  z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz. U.  z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) w związku  z art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3  i pkt 4 oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Dz. U z 2009 r. Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych),
 2. dodatek funkcyjny 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
 3. dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia  2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Ostatnia regulacja wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminny Gryfino ustalona przez Radę Miejską w Gryfinie nastąpiła w 2006 r. - Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r.
Biorąc pod uwagę inflację, datę ostatniej regulacji płac oraz motywujące i uznaniowe czynniki wynagrodzenia, zasadnym jest ustalenie nowych poborów Burmistrza. Wynagrodzenie ustala się w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1721).

Kwoty, jakie należy przyjąć w celu ustalenia poszczególnych składników:

 1. wynagrodzenie zasadnicze 4.500 – 6.000 zł,
 2. dodatek funkcyjny: maksymalnie 2.100 zł,
 3. dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 
 4. dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie Burmistrza przyjęte uchwałą Nr III/19/06  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wynosi:

 1. wynagrodzenie zasadnicze 4.960 zł,
 2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.950 zł,
 3. dodatek specjalny w wysokości 40%,
 4. dodatek za wieloletnią pracę 20%.

Sporządziła:
Anna Wójciak
Beata Pluskota