Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 listopada  2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 22.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 22.400
852     Pomoc społeczna 22.400
85295   Pozostała działalność 22.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 22.400
OGÓŁEM 22.400

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 22.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 22.400
852     Pomoc społeczna 22.400
85295   Pozostała działalność 22.400
3110 Świadczenia społeczne 22.400
OGÓŁEM 22.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 22.400 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 699/2011 i Nr 713/2011, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów  z dnia 27 września 2011r.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz