Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2011 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

Na podstawie uchwały Nr XLV/503/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji  w Aglomeracji Gryfino” w związku z § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-149/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” pkt 1 w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Barbara Rajkowska – pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer – MAO),”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do realizacji projektu pn.: „Budowa  i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0151 - 149/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej  w Aglomeracji Gryfino” powołano pana Jacka Flisiaka na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. Z uwagi na jego rezygnację z tej funkcji, zaistniała konieczność zmiany na tym stanowisku i powołania pani Barbary Rajkowskiej, która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.

Sporządziła:
Dorota Koleda