Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.21.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2011r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.21.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.21.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2011 dokonuje się w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:
- było – „§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 200.000 zł”,
- winno być „§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000 zł.”

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz