Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.599 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.599
750    

Administracja publiczna

599
75056   Spis powszechny i inne 599
4410 Podróże służbowe krajowe 599
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000
  10.599

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 10.599 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.599
750     Administracja publiczna 599
75056   Spis powszechny i inne 599
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 599
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 10.599

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza ; Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 599 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Biura Spisowego w Gryfinie.

Dział 754

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz