Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 kwietnia 2011 r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) i art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz. 963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.19.2011 z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM) oraz Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG), zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  Gospodarowanie zasobem polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości za zgodą rady gminy, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
Zgodnie z ww przepisem do obowiązków burmistrza należy również sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.
Plan wykorzystania zasobu stanowi podstawę do zmiany gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.

Przygotowała:
Teresa Drążek
Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami