Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2011 r.


w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż  choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187 poz. 1110) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca na terenie miasta Gryfino, przeznaczone pod sprzedaż:

  • choinek i innego asortymentu świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
    - Plac Ks. Barnima I /2 stoiska/ - cz. dz. 212 i cz. dz. 173/1,
  • ryb:
    - teren przy ul. 1 Maja – cz. dz. 171.

§ 2. Ustalam terminy sprzedaży wyżej wymienionych artykułów na 7 dni: od 17 grudnia do 23 grudnia.

§ 3. Dzierżawcy gruntu pod sprzedaż choinek i innego asortymentu świątecznego zostaną wyznaczeni na podstawie pisemnego konkursu ofert.

§ 4. Do pobrania opłaty targowej i rozdysponowania miejsc sprzedaży ryb, wyznaczam i upoważniam Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji Święta Bożego Narodzenia należy wyznaczyć miejsca przeznaczone na sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego. Miejscami, które spełniają wymagane warunki są: Plac Ks. Barnima I oraz teren przy ul. 1 Maja.
Rozdysponowanie stoisk handlowych ze sprzedażą choinek nastąpi w wyniku pisemnego konkursu ofert na dzienną stawkę czynszu. Stawka wyjściowa wynosi 300,00 zł netto.
Rozdysponowaniem stoisk ze sprzedażą ryb i pobraniem opłaty targowej z tego tytułu zajmie się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka